Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3279. Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb, stran 9547.

  
Na podlagi 19. člena in za izvrševanje 9. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o žičniških napravah za prevoz oseb 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vsebino varnostne analize in varnostnega poročila, izjeme za žičniške naprave v obratovanju pred 3. majem 2004 ter vrvi brez CE znaka skladnosti.
2. člen 
(varnostna analiza) 
(1) Za vsako načrtovano žičniško napravo in rekonstrukcijo varnostnih elementov, podsistemov ali infrastrukture se izdela varnostna analiza. Upoštevajo se vsi možni varnostni vidiki sistema in njegovega okolja v okviru načrtovanja, izvedbe in predaje v obratovanje ter vsa tveganja, ki lahko nastanejo med obratovanjem.
(2) Varnostna analiza vsebuje identifikacijo in navedbo vseh možnih povzročiteljev ogroženosti ob postavitvi in obratovanju žičniške naprave in iz tega izvirajoče možne posledice. Upoštevajo se vsi zunanji povzročitelji ogroženosti (npr. veter, zemeljski in snežni plazovi, erozija, poplave, padanje kamenja, križanje z drugimi sistemi ali napravami, izvajanje drugih dejavnosti v varovalnem pasu žičniške naprave, križišča s cestami, potmi ali električnimi vodi, ovire zračnega prometa).
(3) Možne posledice v varnostni analizi so opredeljene tako, da je obseg škode mogoče ovrednotiti.
(4) Varnostna analiza vsebuje seznam ukrepov, ki bodo uporabljeni za preprečevanje povzročiteljev ogroženosti. Če posameznih povzročiteljev ogroženosti ni mogoče v celoti izključiti, se predvidijo ukrepi, ki zmanjšajo posledice na sprejemljiv obseg.
(5) Pri ukrepih iz prejšnjega odstavka se upoštevajo predpisi in harmonizirani standardi, ki so veljali ob izgradnji žičniške naprave. Če se od njih odstopa, mora varnostna analiza vsebovati navedbo veljavnega predpisa in harmoniziranega standarda, od katerega se odstopa, opis in vzroke ter vrednotenje odstopanja. Iz vrednotenja odstopanja mora biti razvidno, da odstopanje izpolnjuje vsaj enako stopnjo varnosti, kot je zahtevana v veljavnem predpisu oziroma harmoniziranem standardu, in da so s tem izpolnjene osnovne zahteve o varnosti žičniških naprav. Vrednotenje odstopanja se izvede v skladu s priznano ali potrjeno metodo.
(6) V okviru varnostne analize se določi tiste elemente, od katerih je odvisna varnost žičniške naprave, potnikov, osebja in tretjih oseb.
(7) Če varnostna analiza pripelje do drugačnih rezultatov, kot so podani v strokovnih specifikacijah proizvajalcev, se upoštevajo rezultati varnostne analize.
(8) Pri izdelavi varnostne analize za področje varstva pri delu se upoštevajo ustrezni postopki in zakon, ki ureja varstvo pri delu.
3. člen 
(varnostno poročilo) 
(1) V varnostnem poročilu so določeni povzročitelji ogroženosti, ukrepi za preprečevanje povzročiteljev ogroženosti in ukrepi za zmanjševanje posledic, ki so opredeljeni v varnostni analizi.
(2) Varnostno poročilo obsega:
1. projektno nalogo,
2. ime in naslov naročnika,
3. datum,
4. ime izdelovalca varnostnega poročila in dokazilo o njegovi usposobljenosti,
5. izjavo naročnika, da je seznanjen z vsebino varnostnega poročila,
6. opis projekta žičniške naprave ali njene rekonstrukcije z navedbo gradbenih elementov in delov,
7. naprave oziroma opremo, ki je bila upoštevana v varnostni analizi,
8. potrditev popolnosti načrta za graditev ločeno za posamezna področja,
9. potrditev popolnosti posameznih podlag načrta za graditev,
10. seznam posameznih uporabljenih strokovnih podlag (številka načrta, verzija, datum in podobno),
11. navedbo posameznih varnostnih analiz in njihovih izdelovalcev z navedbo njihovih pristojnosti in potrditvijo popolnosti varnostnih analiz,
12. oceno povzročiteljev ogroženosti, navedeno v varnostnih analizah, glede popolnosti in sprejemljivosti,
13. oceno v varnostni analizi navedenih ukrepov za zmanjševanje povzročiteljev ogroženosti in ukrepov za zmanjševanje posledic na sprejemljiv obseg,
14. oceno v varnostni analizi opravljenih vrednotenj odstopanj od veljavnih predpisov in harmoniziranih standardov, ki zagotavljajo vsaj tako visok standard varnosti, kot je zahtevan z zakonom, ki ureja žičniške naprave za prevoz oseb in s tem pravilnikom,
15. navedbo izvedencev, ki so sodelovali pri pripravi varnostnega poročila,
16. seznam varnostnih elementov,
17. seznam podsistemov žičniške naprave,
18. navedbo razmejitve (razmejitev med delnim sistemom, kot je vozilo in mehanskim elementom objektov na trasi, razmejitve znotraj delnega sistema, kot je gradbeništvo s strojništvom v nosilnih konstrukcijah postaj),
19. oceno razmejitev posameznih elementov žičniške naprave,
20. navedbo vseh potrebnih ukrepov za postavitev in obratovanje,
21. navedbo zahtev za vzdrževanje in obratovanje za zagotavljanje obstoja naprave in varnosti obratovanja,
22. potrdilo, da izjave o skladnosti, ki so navedene v načrtu za graditev, ustrezajo obratovalnim pogojem in obratovalnim omejitvam projektirane naprave,
23. izjavo o upoštevanju pravil tehnike,
24. navedbo izjav o skladnosti, ki jih je treba predložiti še pred spuščanjem v obratovanje ter
25. navedbo novosti pri graditvi oziroma obratovanju (inovacije).
4. člen 
(vrvni konusi) 
Na žičniških napravah se vrvni konusi prelivajo v skladu s standardom SIST EN 12927:2019.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(žičniške naprave v obratovanju pred 3. majem 2004) 
(1) V žičniške naprave, ki so začele obratovati pred 3. majem 2004, in se prenesejo na drugo lokacijo, se lahko vgrajujejo in v njih uporabljajo varnostni elementi brez znaka skladnosti CE ter spremljajoče izjave o skladnosti in podsistemi žičniških naprav brez izjave o skladnosti.
(2) V žičniških napravah, ki so začele obratovati pred 3. majem 2004, se namesto obstoječih lahko vgrajujejo in v njih uporabljajo enaki ali podobni varnostni elementi brez znaka skladnosti CE ter spremljajoče izjave o skladnosti in podsistemi žičniških naprav brez izjave o skladnosti.
(3) Za žičniške naprave, ki so začele obratovati pred 3. majem 2004 se še naprej uporabljata Pravilnik o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 – popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97, 126/03 – ZŽNPO, 111/06, 57/07 in 63/11), razen določb 119. člena ter drugega odstavka 125. člena in Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače (Uradni list RS, št. 38/05 in 57/07).
6. člen 
(vrvi žičniških naprav) 
(1) Za vrvi, ki nimajo znaka skladnosti CE, se še naprej uporablja Odredba o zahtevah, ki jim morajo ustrezati vrvi žičniških naprav (Uradni list RS, št. 6/97, 59/99 – ZTZPUS in 57/07).
(2) Za žičniške naprave, ki so imele prvo obratovalno dovoljenje na prvi lokaciji pred 30. aprilom 2021, veljajo izločitveni kriteriji za vrvi v skladu s standardom SIST EN 12927-6, vrvni konusi pa se prelivajo v skladu z določbami 123. člena Pravilnika o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 – popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97, 126/03 – ZŽNPO, 111/06, 57/07 in 63/11).
(3) Na žičniških napravah iz prejšnjega odstavka se vrvi, ki imajo znak skladnosti CE in izjavo o skladnosti ter vrvi krožnih žičnic, vlečne vrvi in protivrvi pregledujejo v skladu s standardom SIST EN 12927-7, ostale vrvi pa v skladu s Pravilnikom o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 – popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97, 126/03 – ZŽNPO, 111/06, 57/07 in 63/11).
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena, veljajo za vrvi, ki so bile vgrajene po 30. aprilu 2021 izločitveni kriteriji in se na njih izvajajo pregledi v skladu s standardom SIST EN 12927:2019, določenim v Izvedbenem sklepu komisije (EU) 2019/1923 z dne 18. novembra 2019 o harmoniziranih standardih za žičniške naprave, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 298 z dne 19. 11. 2019, str. 8). Če so s strani proizvajalca žičniške naprave, vrvi ali pooblaščene pravne osebe za izvajanje strokovno tehničnih pregledov zahtevani krajši roki za preglede ali vzdrževalna dela, se uporabljajo krajši roki.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 36/05, 106/05, 57/07 in 87/11).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za žičniške naprave, podsisteme in varnostne elemente, ki so bili vgrajeni v žičniške naprave od 3. maja 2004 do uveljavitve tega pravilnika uporablja Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 36/05, 106/05, 57/07 in 87/11).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-155/2021
Ljubljana, dne 3. oktobra 2023
EVA 2021-2430-0042
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti