Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3323. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne Občine Krško za leto 2023 / III., stran 9594.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE, 163/22 – ZPGOPEK, 150/22 – ZIPRS2324, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 88/23 – ZOPNN-F, 95/23) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 8. seji dne 9. 11. 2023, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Mestne Občine Krško za leto 2023 / III. 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Krško za leto 2023 (Uradni list RS, št. 3/22, 132/22 in 46/23) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
Rebalans proračuna 2023
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
45.379.968
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
38.746.119
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
24.484.167
700
Davki na dohodek in dobiček
20.250.264
703
Davki na premoženje
3.678.400
704
Domači davki na blago in storitve
553.473
706
Drugi davki in prispevki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
14.261.952
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.842.595
711
Takse in pristojbine
32.000
712
Globe in druge denarne kazni
85.250
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
127.051
714
Drugi nedavčni prihodki
11.175.057
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
909.870
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7.870
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
902.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
2.350
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.350
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.721.629
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.412.692
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav
2.308.936
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
48.189.971
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
10.887.702
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.496.605
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
388.042
402
Izdatki za blago in storitve
7.320.106
403
Plačila domačih obresti
250.100
409
Rezerve
432.850
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
18.143.399
410
Subvencije
716.549
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
10.154.414
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.284.985
413
Drugi domači transferi
5.987.451
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
17.581.967
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
17.581.967
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
1.576.902
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
416.855
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.160.048
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–2.810.003
III/1.
Primarni presežek (primanjkljaj)
–2.615.723
III/2.
Tekoči presežek (primanjkljaj)
9.715.018
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
3
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
3.000.000
500
Domače zadolževanje
3.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
1.309.326
550
Odplačila domačega dolga
1.309.326
1.IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.119.329
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.690.674
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.810.003
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.251.284
« 
2. člen 
V 14. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da po novem glasi:
»(1) Mestna občina Krško se v letu 2023 za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja pri poslovnih bankah oziroma pri EZR države namerava zadolžiti za 3.000.000 EUR.«.
3. člen 
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2023 sta sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-236/2023-O802
Krško, dne 9. novembra 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti