Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3318. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan, stran 9591.

  
Na podlagi 230., 241. in 242. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) in 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21, 42/23) je Občinski svet Občine Škocjan na 5. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 194/21).
2. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz(i):
– za vodovodno omrežje
95 %,
– za kanalizacijsko omrežje
66 %,
– za cestno omrežje
84 % in
– za ravnanje z odpadki
100 %.«
3. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Besedilo v 17. členu, drugi odstavek, druga alineja se spremeni tako, da se po novem glasi:
»– v višini 30 % za vse vrste nestanovanjskih kmetijskih stavb (oznaka 1271 v CC-SI), razen za hleve, zidanice in rastlinjake in
– v višini 50 % za hleve in rastlinjake.«
(2) Besedilo v 17. členu, tretji odstavek, druga alineja se spremeni tako, da se po novem glasi:
»– v višini 30 % za vse vrste nestanovanjskih kmetijskih stavb (oznaka 1271 v CC-SI), razen za hleve, zidanice in rastlinjake in
– v višini 50 % za hleve in rastlinjake.«
4. člen 
(inšpekcijski nadzor in kazenska določba) 
Za 17. členom se dodata 17.a in 17.b člen, ki se glasita:
»VI. NADZOR 
17.a člen 
(inšpekcijski nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska inšpekcija.
(2) Občinska inšpekcija je pristojna za nadzor nad izvajanjem:
– posredovanja podatkov zavezancev za plačilo komunalnega prispevka za odmero komunalnega prispevka;
– priklopa objektov na posamezno vrsto komunalne opreme brez poravnanih obveznosti komunalnega prispevka.
VII. KAZENSKA DOLOČBA 
17.b člen 
(prekrški zavezanca za plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Z globo 1.000 evrov se za prekršek kaznuje zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je fizična oseba, če:
– ne posreduje podatkov za odmero komunalnega prispevka za objekte, za katere se po veljavni zakonodaji odmeri komunalni prispevek, ali jih posreduje v nasprotju z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, vloženo pri organu za izdajo gradbenega dovoljenja, ali jih posreduje v nasprotju z resničnim stanjem;
– izvede priklop objektov na posamezno vrsto komunalne opreme brez poravnanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka.
(2) Z globo 6.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je pravna oseba, njena odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.
(3) Z globo 3.000 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je posameznik, ki opravlja dejavnost in samostojni podjetnik posameznik, njuna odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.«
5. člen 
Naslov poglavja »VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se preštevilči v »VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
6. člen 
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih predpisih.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0066/2023
Škocjan, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti