Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3274. Uredba o spremembah Uredbe o odpadkih, stran 9530.

  
Na podlagi šestega odstavka 24. člena v zvezi s prvim odstavkom 264. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o odpadkih 
1. člen 
V Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22) se v 46. členu v tretjem odstavku pred besedo »registriran« doda besedna zveza »v RS«, besedilo »oziroma v skladu z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241)« pa se črta.
2. člen 
V 77. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za trgovca in posrednika, ki imata odpadke v fizični posesti, se tretji odstavek 50. člena, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 52. člena, tretji odstavek 53. člena ter drugi, tretji, četrti in peti odstavek 55. člena te uredbe začnejo uporabljati 1. januarja 2026.«.
V drugem odstavku se letnica »2023« nadomesti z letnico »2025«.
3. člen 
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»78. člen 
(evidenčni list) 
25. in 26. člen te uredbe se začneta uporabljati 1. januarja 2026.«.
4. člen 
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen 
(prilagoditev informacijskega sistema o ravnanju z odpadki) 
Ministrstvo uskladi informacijski sistem o ravnanju z odpadki z zahtevami iz te uredbe do 30. junija 2025, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2026.«.
5. člen 
V 81. členu se letnica »2024« nadomesti z letnico »2026«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-380/2023
Ljubljana, dne 9. novembra 2023
EVA 2023-2570-0073
Vlada Republike Slovenije 
Tanja Fajon 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti