Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3296. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Litija (SD OPN 02), stran 9563.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) župan Občine Litija sprejema
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Litija (SD OPN 02) 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se prične postopek priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Litija (v nadaljnjem besedilu: SD OPN 02).
2. člen 
(pristop k pripravi SD OPN 02) 
(1) Za potrebe SD OPN 02 je bilo v skladu s 119. členom ZUreP-3 pripravljeno poročilo o prostorskem razvoju, vključno z oceno stanja v prostoru in oceno prihodnjih potreb.
(2) Občina je pozvala posameznike, organe in organizacije, da do konca novembra 2020 posredujejo pobude za spremembo in dopolnitev prostorskega akta ali kako drugače izrazijo svoje potrebe glede razvoja v prostoru. Z namenom vključevanja javnosti je pripravila seznanitev z prikazom upoštevanih pobud.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) SD OPN 02 zajema celotno območje Občine Litija. Nanaša se na spremembe in dopolnitve strateškega in izvedbenega del OPN oziroma na pripravo občinskega prostorskega plana in občinskega prostorskega načrta.
(2) V skladu z ZUreP-3 se strateški del OPN preimenuje v Občinski prostorski plan (OPP) in izvedbeni del v Občinski prostorski načrt (OPN).
(3) SD OPN 02 vključuje spremembe strateških usmeritev prostorskega, razvoja, natančnejše in preciznejše določanje ciljev razvoja, določanje omrežja naselij, zasnove omrežij gospodarske javne infrastrukture, zelenega sistema in družbene infrastrukture, prednostna območja za razvoj dejavnosti in območja urbanističnih ter krajinske zasnove, spremembe namenske rabe, vključno s spreminjanjem primarne rabe v stavbna zemljišča in obratno, spremembe enot urejanja prostora, spremembe prostorskih izvedbenih pogojev in spremembe načinov urejanja.
(4) Predmet načrtovanja v SD OPN 02 so spremembe, ki izhajajo iz:
a. novih razvojnih interesov Občine Litija, ki se odražajo skozi razvojne težnje po:
– povečanju delovnih mest zaradi širitev in aktivacije gospodarskih con,
– izboljšanju prostorskih pogojev za dostop do javnih funkcij in centralnih dejavnosti za vse prebivalce občine v skladu s celostno prometno strategijo Občine Litija,
– izboljšanju prostorskih pogojev za razvoj dejavnosti v odprtem prostoru (kmetijstvo, turizem, rekreacija ipd.),
– izboljšanju prostorskih pogojev za razvoj stanovanjske gradnje (širitev stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo);
b. novih investicijskih namer v Občini Litija, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov;
c. uskladitve vsebin OPN z novimi predpisi:
i. Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 in podzakonskih predpisov ter posledično potrebnih sistemskih sprememb v urejanju prostora in pripravi občinskih prostorskih aktov (npr. občinski prostorski plan, urbanistične zasnove, krajinske zasnove, elaborat ekonomike, ureditvena območja naselij, območja za dolgoročni razvoj naselij, posamična poselitev ipd.); 
ii. Gradbenega zakona – GZ in podzakonskih predpisov (npr. Uredba o razvrščanju objektov) ter posledične potrebnih sistemskih sprememb pri pripravi občinskih prostorskih aktov zaradi sprememb prostorskih izvedbenih pogojev ter procesov in postopkov; 
d. uskladitve vsebin OPN s posamičnimi sektorskimi predpisi, povezanimi z urejanjem prostora, državnimi prostorskimi načrti, regionalnim razvojnim programom ipd.;
e. upoštevanja strokovne podlage Kazalniki spremljanja stanja prostora in poročilo o prostorskem razvoju Občine Litija in izhodiščnem stanju v prostoru; september 2019 – dopolnitev 2020; LOCUS d.d.;
f. zahtev za tehnične prilagoditve OPN na nove geodetske podlage, implementacije dejanske rabe vodnih zemljišč v prikaz namenske rabe prostora, implementacije dejanske rabe državnih in občinskih javnih cest v prikaz namenske rabe prostora, povzemanja države meje ipd.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri strokovnih rešitvah se upoštevajo prikaz stanja prostora, splošne smernice NUP in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
(2) Zbrane razvojne potrebe in pobude občanov za SD OPN 02 se strokovno preverijo v okviru strokovnih podlag.
(3) Strokovne rešitve v skladu s četrtim odstavkom 45. člena ZUreP-3 pripravi interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se oblikuje glede na značilnosti potrebnih strokovnih podlag in vsebino SD OPN 02.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava SD OPN 02 bo potekala po postopku priprave OPP in OPN, skladno z določili 79. do 81. člena in 116. do 124. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3).
6. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave SD OPN 02 so:
– priprava osnutka in okoljskega poročila – 6 mesecev po sprejemu tega sklepa in pripravi manjkajočih strokovnih podlag;
– priprava dopolnjenega osnutka – 3 mesece po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in pridobitvi mnenja o ustreznosti okoljskega poročila;
– sprejem stališč do pripomb z javne razgrnitve – 3 mesece po končani javni razgrnitvi;
– priprava predloga – 2 meseca po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve;
– priprava usklajenega predloga – 2 meseca po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora in pridobitvi mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje.
(2) Zgoraj predvideni roki za pripravo SD OPN 02 se lahko spremenijo zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave SD OPN 02 in celovite presoje vplivov na okolje ali zaradi nepredvidenih okoliščin.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo mnenj so:
1. Ministrstvo za naravne vire in prostor, za področje prostorskega razvoja, ohranjanja narave, voda, rudarstva;
2. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, za področje okolja (tla, zrak, hrup, svetlobno onesnaževanje, elektromagnetno sevanje, vibracije in ravnanje z odpadki), energetike, trajnostne mobilnosti;
3. Ministrstvo za infrastrukturo, za področje cest, železnic, letalskega prometa, rečnega in pomorskega prometa;
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za področje varovanja kmetijskih zemljišč, gozdarstva, lovstva, ribištva;
5. Ministrstvo za kulturo, za področje kulturne dediščine;
6. Ministrstvo za obrambo, za področje obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, področje vojnih in prikritih grobišč;
7. Ministrstvo za digitalno preobrazbo, za področje javnih komunikacijskih omrežij;
8. Občina Litija;
9. JP Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.;
10. CEROZ d.o.o.;
11. Elektro Ljubljana d.d.;
12. ELES d.o.o.;
13. Plinovodi d.o.o.;
14. Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o.;
15. Telekom Slovenije d.d..
(2) Občina pozove naslednje državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPN 02 na okolje:
1. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek priprave SD OPN 02 se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave prostorskega akta ugotovi, da je to zaradi načrtovanih prostorskih ureditev potrebno.
8. člen 
(način vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključuje skladno z določbami ZUreP-3 in Načrtom vključevanja javnosti.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Predhodno so bile izdelane naslednje strokovne podlage:
– Regionalni razvojni program Zasavske regije 2021–2027;
– Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji do leta 2025;
– Strategija razvoja turizma v Občini Litija;
– Krizni načrt za turizem destinacije Srce Slovenije Litija – Šmartno pri Litiji;
– Celostna prometna strategija Občine Litija;
– Lokalni energetski koncept Občine Litija;
– Karte poplavne nevarnosti in ogroženosti za območje pomembnega vpliva poplav Litija;
– Poročilo o prostorskem razvoju občine;
– Strokovne podlage za usmerjanje poselitve – ureditvena območja naselij, območja za dolgoročni razvoj naselij in druga ureditvena območja;
– Strokovne podlage za prostorski razvoj in ohranjanje krajine;
– Strokovne podlage za opremljanje z obvezno komunalno opremo;
– Urbanistična zasnova za mesto Litija;
– Strokovne podlage za določitev načinov urejanja prostora;
– Bilance stavbnih zemljišč z razvojnimi stopnjami;
– Prikaz stanja prostora.
(2) Pri pripravi SD OPN 02 se ustrezno upoštevajo veljavni državni prostorski akti in državni prostorski akti v pripravi.
(3) Za pripravo SD OPN 02 bodo izdelane naslednje strokovne podlage, ki jih zagotovi in financira Občina Litija:
– Elaborat ekonomike;
– Elaborat posegov na kmetijska zemljišča;
– Okoljsko poročilo.
(4) Morebitne druge strokovne podlage, potrebne za izvedbo postopka, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora, ter strokovne podlage za izdelavo okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje bodo izdelale strokovne organizacije za posamezna področja v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave prostorskih aktov.
10. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje) 
(1) V skladu s 118. členom ZUreP-3 se za postopek SD OPN 02 vodi postopek celovite presoje vplivov na okolje. Za potrebe postopka se izdela okoljsko poročilo.
(2) Zavod RS za varstvo narave RS je dne 18. 10. 2023 izdal mnenje številka 3563-0443/2023-2, da za SD OPN 02 ni treba izvesti oceno verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja.
11. člen 
(obveznost zagotavljanja in financiranja priprave prostorskega akta in strokovnih podlag) 
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, izdelave strokovnih podlag, navedenih v 9. členu tega sklepa ter druge stroške, povezane s pripravo SD OPN 02, zagotovi Občina Litija. Morebitne druge potrebne strokovne podlage lahko zagotovijo in financirajo tudi pobudniki zasebnih potreb.
12. člen 
(objava in veljavnost) 
(1) Občina Sklep o pripravi SD OPN 02 skupaj z mnenjem o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
(2) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-3/2023-83
Litija, dne 2. novembra 2023
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti