Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3273. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, stran 9530.

  
Na podlagi 10. in 11.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 
1. člen 
V Uredbi o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 63/23) se v 1. členu 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/813 z dne 8. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta glede dodeljenih sredstev držav članic za neposredna plačila in letne razdelitve podpore Unije za razvoj podeželja po državah članicah (UL L št. 102 z dne 17. 4. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU);«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2289 z dne 21. decembra 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta o predstavitvi vsebine strateških načrtov SKP in elektronskem sistemu za varno izmenjavo informacij (UL L št. 458 z dne 22. 12. 2021, str. 463), zadnjič popravljene s popravkom (UL L št. 156 z dne 9. 6. 2022, str. 163);«.
2. člen 
V 35. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek, če zaradi višje sile in izjemnih okoliščin, določenih v zakonu, ki ureja kmetijstvo, nosilec kmetijskega gospodarstva ne more izpolniti svojih obveznosti v zvezi z zahtevami iz posamezne sheme SOPO iz 23. člena te uredbe, za zahtevke, ki jih je vložil v letu 2023, obdrži pravico do celotnega plačila, določenega za posamezno shemo SOPO iz te uredbe, če v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za leto 2023, v 15 delovnih dneh od dneva, ko je nosilec kmetijskega gospodarstva to zmožen storiti, primere višje sile ali izjemnih okoliščin sporoči agenciji na obrazcu iz uredbe, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za leto 2023, ter priloži ustrezna dokazila.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »s prejšnjim odstavkom« nadomesti z besedilom »s prvim odstavkom tega člena«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 63/23), se končajo v skladu s to uredbo.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-383/2023
Ljubljana, dne 9. novembra 2023
EVA 2023-2330-0120
Vlada Republike Slovenije 
Tanja Fajon 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti