Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica, stran 9571.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Statua Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 5/14, 2/16 in 73/19) se 3. člen spremeni, tako da se glasi:
»3. člen 
Aktivnosti s področja zasvojenosti iz sklopa A – Primarna preventiva za mestno občino skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica izvaja javni zavod Mladinski center Nova Gorica.«.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
V sklopu A se financirajo oziroma sofinancirajo aktivnosti v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica.
Vsebine, ki se financirajo oziroma sofinancirajo, se lahko na predlog Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica (v nadaljevanju: LAS) prilagodijo posamezni ciljni populaciji.«.
3. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku črta beseda »vsakoletnega«.
4. člen 
V 14. členu se v šestem odstavku, doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– potrditev razpisne dokumentacije,«.
Dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in tretja alineja.
V dosedanji tretji alineji, ki postane četrta alineja, se številka »5« nadomesti s številko »6« in številka »25« s številko »24«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja.
5. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku v šesti alineji številka »6« nadomesti s številko »7« in številka »25« s številko »24«.
6. člen 
Na koncu 17. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Prijava na javni razpis se lahko opravi tudi elektronsko. Način prijave na razpis se določi v objavi javnega razpisa.«.
7. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku številka »6« nadomesti s številko »7« in številka »25« s številko »24«.
8. člen 
V 22. členu se v četrtem odstavku številka »25« nadomesti s številko »24«.
V petem odstavku se beseda »četrte« nadomesti z besedo »pete« in številka »15« s številko »14«.
9. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku v 1. točki številka »70« nadomesti s številko »55«. Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. javni interes/javna služba na področju socialnega in zdravstvenega varstva 
15 točk«
Dosedanja 6. točka postane 7. točka.
10. člen 
V 30. členu se v četrtem odstavku besedilo »prihodnjih treh javnih razpisih« nadomesti z besedilom »naslednjem javnem razpisu«.
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 187-8/2012-11
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost