Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3304. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, stran 9570.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 2/16, 6/17, 80/17 in 73/19), se v 8. členu v osmi alineji besedilo »ob vsakoletnem« nadomesti z besedilom »v javnem«.
2. člen 
9. člen se črta.
3. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku v prvi alineji številka »20« nadomesti s številko »35«.
4. člen 
V 12. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– potrditev razpisne dokumentacije,«.
Dosedanje prva, druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo druga, tretja, četrta, peta in šesta alineja.
5. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku spremeni 1. faza ocenjevanja tako, da se glasi:
»1. KROG OCENJEVANJA
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril:
– Utemeljenost in pomen programa/projekta (do 40 točk);
– Kakovost predstavitve programa/projekta: projekt ima razviden časovni plan, izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi (do 10 točk);
– Program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in mladinske ponudbe v mestni občini (do 10 točk);
– Inovativnost programa/projekta (do 5 točk);
– Smotrnost izvedbe programa/projekta z vidika razvoja dejavnosti otrok in mladih v mestni občini (do 5 točk);
– Dostopnost programa/projekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost, cenovna dostopnost (do 10 točk);
Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril:
– Delež lastnih sredstev prijavitelja (do 15 točk);
od 40 % do 60 % 
5 točk
od 60 % do 80 %
10 točk 
nad 80 % 
15 točk
– Delovanje v javnem interesu (5 točk)«.
6. člen 
V 30. členu se v drugem odstavku besedilo »v prihodnjih treh letih« nadomesti z besedilom »na naslednjem javnem razpisu«.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2013-19
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti