Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3235. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Marseillu, v Francoski republiki
3236. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Marseillu, v Francoski republiki

USTAVNO SODIŠČE

3237. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3238. Sklep o zavrženju pobude

SODNI SVET

3239. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3240. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034
3241. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3242. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Ankaran

3243. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2023
3244. Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Ankaran in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Mestno občino Koper ob ustanovitvi Občine Ankaran

Brezovica

3245. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica

Celje

3246. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporediti delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi Mestne občine Celje

Cerknica

3247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park

Dobrepolje

3248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2023

Jesenice

3249. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice
3250. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za turistične prireditve v Občini Jesenice
3251. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice

Litija

3252. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.

Medvode

3253. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2023
3254. Sklep o pripravi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP ME 609 in ME 1749

Ribnica

3255. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za načrtovanje proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije v naselju Ortnek

Rogatec

3256. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3636 v naselju Sv. Jurij (parc. št. 775 – del, 1215/2 – del, 804/2 – del, 803/4 – del, k.o. DONAČKA GORA – 1175)

Šempeter-Vrtojba

3257. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 528/9, 528/10 in 528/12, vse k. o. 2315 Šempeter
3258. Sklep o lokacijski preveritvi »Skladiščni objekt Pepi plast d.o.o. v Šempetru pri Gorici«

Tolmin

3259. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2023
3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v Občini Tolmin
3261. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin

Vipava

3262. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vipava
3263. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava

Žirovnica

3264. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
3265. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi
3266. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti