Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3255. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za načrtovanje proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije v naselju Ortnek, stran 9502.

  
Na podlagi 130. in 131. člena v povezavi s 119. in 128. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 26. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je župan Občine Ribnica sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za načrtovanje proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije v naselju Ortnek 
1. člen 
(predmet sklepa in potrditev izhodišč za pripravo prostorskega akta) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za načrtovanje proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije v naselju Ortnek (v nadalj.: OPPN OVE Ortnek). S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN OVE Ortnek, ki jih je pod. št. projekta 2023-002-OPPN, februar 2023 pripravil arhitekturni biro AUO V prostoru d.o.o..
(2) Sklep o začetku priprave OPPN OVE Ortnek obsega:
– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN OVE Ortnek,
– pravno podlago za pripravo OPPN OVE Ortnek in vrsta postopka,
– opis območja OPPN OVE Ortnek in program,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo OPPN OVE Ortnek ter njegovih posameznih faz,
– seznam nosilcev urejanja prostora,
– navedbo ali se bo v postopku izvedla celovita presoja vplivov na okolje oziroma sprejemljivosti na varovana območja ter
– obveznosti financiranja.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN OVE Ortnek) 
(1) Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12, 55/16, 24/19 in 39/19 – v nadaljevanju: OPN Ribnica) območje OPPN OVE Ortnek opredeljuje kot:
– del območja enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) z oznako Po36, Po37 in Po38 s podrobno namensko rabo prostora (v nadaljevanju PNRP) območja stavbnih zemljišč z grafično oznako Z in s podrobnejšo namensko rabo »površine za oddih, rekreacijo in šport« z grafično oznako ZS;
– del območja EUP z oznako Po33, Po34 in Po35 s PNRP območja kmetijskih zemljišč z grafično oznako K in s podrobnejšo namensko rabo »druge kmetijske površine« z grafično oznako K2;
– del območja EUP z oznako Po32 s PNRP območja voda z grafično oznako V in s podrobnejšo namensko rabo »celinske vode« z grafično oznako VC.
(2) Razlog za pripravo OPPN OVE Ortnek je načrtovanje prostorske ureditve fotonapetostne elektrarne, to je proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije (sončne energije) v naselju Ortnek, vključno z objekti in napravami energetske infrastrukture, ki so potrebne za povezavo proizvodne naprave z distribucijskim sistemom ali z napravami za shranjevanje energije). Z OPPN OVE Ortnek se zato v skladu s 130. in 131. členom ZUreP-3 z občinskim podrobnim prostorskim načrtom spremeni namenska raba prostora in opredeli ustrezne lokacijske pogoje.
3. člen 
(pravna podlaga za pripravo OPPN OVE Ortnek in vrsta postopka) 
(1) Pravno podlago za pripravo OPPN OVE Ortnek predstavljata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – v nadaljevanju: ZUreP-3) in OPN Ribnica.
(2) Postopek priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta se izvede po rednem postopku v skladu s 130. in 131. členom ZUreP-3 v povezavi s 119. do 124. členom ZUreP-3.
(3) Z OPPN OVE Ortnek načrtovana prostorska ureditev fotonapetostne elektrarne in sprememba namenske rabe prostora je v skladu s cilji prostorskega razvoja občine, pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami in predstavlja prostorsko ureditev lokalnega pomena, ki:
– je skladna z lokalnim energetskim konceptom (Lokalni energetski koncept Občine Ribnica za obdobje 2021–2031, ki ga je pod št. dokumenta: RIBNICA-LEK_2021-1, junij 2021 pripravilo podjetje ENERGA TM, energetsko svetovanje in tehnične storitve, d.o.o.);
– je skladna z javnim interesom (realizacija ključnih ciljev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta RS na področju dekarbonizacije/obnovljivih virov energije in ciljev Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (predlog za obravnavo št. 007-9/2023/4 z dne 16. 2. 2023));
– je skladna s cilji prostorskega razvoja občine (OPN Ribnica);
– ni v nasprotju z usmeritvami iz Strategije, akcijskega programa za izvajanje Strategije, regionalnega prostorskega plana oziroma občinskega prostorskega plana;
– ni v nasprotju s pravnimi režimi in sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti.
4. člen 
(opis območja OPPN OVE Ortnek in program) 
(1) Območje OPPN OVE Ortnek obsega zemljišča s parc. št. 1684/3, 1678/2, 1748, 354/4 in 354/2, vse k.o. Velike Poljane (1616) v skupnem obsegu okvirno 2,06 ha.
(2) Območje OPPN OVE Ortnek je glede na lastniško stanje večinoma v zasebni lasti, le v manjšem deležu so zemljišča v lasti Občine Ribnica oziroma so razglašena za javno dobro. Občina Ribnica je lastnik zemljišča s parc. št. 354/2, k.o. Velike Poljane. Kot javno dobro sta razglašeni zemljišči s parc. št. 1678/2 in 1684/3, obe k.o. Velike Poljane, ki v naravi predstavljata vodno telo.
(3) Območje OPPN OVE Ortnek leži v ozki dolini potoka Tržiščica na skrajnem severu naselja Ortnek. Območje se nahaja cca 7,5 km severno od občinskega središča Ribnica, ki zagotavlja dejavnosti socialnega varstva, izobraževanja, sodstva, oskrbnih, storitvenih, upravnih, kulturnih in družbenih storitev.
(4) Območje OPPN OVE Ortnek leži v neposredni bližini glavne ceste II. reda G2-106 Ljubljana–Škofljica–Ribnica–Kočevje–Petrina (v nadaljevanju: G2-106), ki predstavlja glavno vpadnico v mesto Ribnica. Tik ob njej se nahaja železniška postaja in regionalna neelektrificirana železniška proga št. 82 Ljubljana–Grosuplje–Kočevje (v nadaljevanju: ŽP 82).
(5) Mikrolokacijo območja predstavljajo travniške površine, ki so na vzhodnem, zahodnem in južnem robu deloma poraščene s srednje visokim listnatim drevjem in grmičevjem. Vegetacija predstavlja naravno bariero in preprečuje, da bi načrtovane ureditve negativno vplivale na širšo krajinsko sliko. Območje obsega pretežno ravninski svet povprečne nadmorske višine med 535 in 538 metri n.v..
(6) Orientacija območja je zaradi jugozahodnih, južnih in jugovzhodnih leg zelo primerna za umestitev načrtovane prostorske ureditve fotonapetostne elektarne.
(7) Območje OPPN OVE Ortnek meji na:
– na severni strani na območje kulturne dediščine graščine Ortnek (profana stavbna dediščina z EŠD 14768), in sicer se neposredno ob meji območja nahaja kmetijski objekt ter stanovanjski objekt s hišno številko 4 (sama stavba graščine je od območja oddaljena cca 110 m) ob obstoječi lokalni cesti LC 352061 Ortnek–Vrh pri Grmadi in planinski poti;
– zahodni strani na območje, ki preko površin cest (G2-106) in površin železnice (ŽP 82) prehaja v območje Skladišča naftnih derivatov Ortnek, Zavoda RS za blagovne rezerve (sami rezervoarji so od območja oddaljeni cca 250 m);
– vzhodni strani na območje, ki preko odtočnega kanala in deloma poraščenih kmetijskih površin ter javne poti JP 853231 Ortnek–Dule prehaja v gozdne površine;
– južni strani na območje deloma poraščenih kmetijskih površin.
(8) Na zahodni meji območja se načrtuje ureditev avtobusnega postajališča in priključkov lokalnih cest na državni cesti G2-106/0262 do km 8.350 do 8.800-Ortnek (Idejna zasnova, izdelal projektant APPIA d.o.o. pod št. proj. AP011-21-G, marec 2022).
(9) Z OPPN OVE Ortnek se načrtuje prostorska ureditev fotonapetostne elektrarne vključno z objekti in napravami energetske infrastrukture, ki so potrebne za povezavo proizvodne naprave z distribucijskim sistemom ali z napravami za shranjevanje energije.
(10) Osnovni cilj OPPN OVE Ortnek je realizacija 850kV (1500 kV) fotonapetostne elektrarne v neposredni bližini cestnega telesa državne ceste G2-106, železniške proge ŽP 82 na vizualno neizpostavljeno legi z sončno jugovzhodno do jugozahodno orientacijo v neposredni bližini obstoječe TP in z preverjeno možnostjo vključitve naprave v javno elektroenergetsko omrežje.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovna rešitev kot zasnova načrtovanih prostorskih ureditev se pripravi v skladu z določili ZUreP-3 in spremljajočimi predpisi: z analizami obstoječega stanja prostora, pravnih režimov, razpoložljivosti gospodarske infrastrukture, drugih vsebin, potrebnih za predvideno prostorsko ureditev ali ima prostorska ureditev nanje lahko vpliv, analizo vpliva načrtovanih prostorskih ureditev na robna območja, analizo vpliva na okolje, v okviru nadrejenih aktov in predpisov s področja urejanja prostora in izkazanih investicijskih namer. V skladu s 131. členom ZUreP-3 se izdela obvezna strokovna podlaga krajinska zasnova za območje OPPN OVE Ortnek.
(2) Strokovno rešitev zagotovi pobudnik za pripravo OPPN OVE Ortnek. Podlago za pripravo lahko predstavljajo še druge strokovne podlage skladno z zahtevami upravljavcev posameznih sestavin prostora in infrastruktur in geodetski načrt.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN OVE Ortnek in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki za pripravo OPPN OVE Ortnek so:
– priprava izhodišč za pripravo OPPN OVE Ortnek ter priprava sklepa o pripravi OPPN OVE Ortnek: marec 2023,
– pridobitev mnenja Zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti presoje sprejemljivosti na varovana območja: april 2023,
– sprejem sklepa o pripravi OPPN OVE Ortnek: april 2023,
– priprava osnutka OPPN in obvezne SP krajinske zasnove za potrebe: april–maj 2023,
– pridobitev mnenja o obsegu in natančnosti informacij, ki morajo biti vključena v okoljsko poročilo: maj–junij 2023,
– vključevanje javnosti v pripravo osnutka OPPN: maj–junij 2023,
– sodelovanje z nosilci urejanja prostora: maj–junij 2023,
– izdelava okoljskega poročila: julij–avgust 2023,
– izdelava strokovnih podlag zaradi lokacije v območju varovanj s področja ohranjanja narave, kulturne dediščine in poplavne ogroženosti: julij–avgust–september 2023,
– uskladitev osnutka OPPN OVE Ortnek z okoljskim poročilom za pridobitev mnenj: september–oktober 2023,
– pridobitev prvih mnenj in mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe na okolje: november–december 2023,
– izdelava dopolnitve osnutka OPPN OVE Ortnek in okoljskega poročila: priprava dopolnjenega osnutka PA in izdelava elaborata ekonomike: januar 2024,
– javna razgrnitev in javna obravnava OPPN OVE Ortnek in okoljskega poročila: februar 2024,
– priprava stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave OPPN OVE Ortnek in okoljskega poročila: marec 2024,
– obravnava OPPN OVE Ortnek, okoljskega poročila in stališč na občinskem svetu Občine Ribnica: marec 2024,
– priprava predloga OPPN OVE Ortnek in okoljskega poročila: marec 2024,
– pridobivanje drugih mnenj in odločbe glede sprejemljivosti vplivov izvedbe na okolje: april–maj 2024,
– priprava OPPN OVE Ortnek in okoljskega poročila za sprejem na občinskem svetu Občine Ribnica: junij 2024,
– obravnava in sprejem OPPN OVE Ortnek in okoljskega poročila na občinskem svetu Občine Ribnica: junij 2024,
– objava in uveljavitev OPPN OVE Ortnek: julij 2024.
(2) Navedeni roki so okvirni in se lahko podaljšajo v primeru podaljšanja rokov za pridobitev mnenj.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi PA) 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi PA, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva in ribištva),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja z vodami),
– Zavod RS za ohranjanje narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave),
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (za področje cestnega in železniškega prometa),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; ELES, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana (za področje energetike),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja),
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv),
– Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica (za področje lokalnega cestnega prometa),
– ELEKTRO LJUBLJANA, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana (za področje energetike – distribucijsko omrežje),
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje (za področje oskrbe z vodo),
– JKP Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica (za področje drugih javnih gospodarskih služb),
– Telekom Slovenije d. d., Stegne 19, 1210 Ljubljana – Šentvid (za področje telekomunikacij),
– drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave PA izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(obveznost izvedbe celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) OPPN OVE Ortnek obsega spremembo namenske rabe prostora z občinskim podrobnim prostorskim načrtoma, zato se v skladu s tretjim odstavkom 128. člena ZUreP-3 izvede celovita presoja vplivov na okolje.
(2) Občina je pridobila mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja št. 3563-0200/2023-3 z dne 22. 5. 2023, iz katerega izhaja, da bo OPPN OVE Ortnek pomembno vplival na varovana območja, zato bo potrebno izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja.
9. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost se v postopek vključuje skladno s 121. in 122. členom ZUreP-3, in sicer se izvede vključevanje javnosti v postopek v fazi priprave osnutka OPPN OVE Ortnek in kot javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN OVE Ortnek in okoljskega poročila.
(2) Med javno razgrnitvijo bo Občina Ribnica zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenega gradiva. Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni.
10. člen 
(obveznosti financiranja) 
OPPN OVE Ortnek pripravlja Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, na pobudo podjetja POD TRANČO d.o.o., Žaucerjeva ulica 22, 1000 Ljubljana. Stroške priprave OPPN OVE Ortnek nosi pobudnik za pripravo prostorskega akta.
11. člen 
(veljavnost sklepa o pričetku) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Ribnica. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-0002/2023-5
Ribnica, dne 23. oktobra 2023
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost