Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park, stran 9490.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB1) je Občinski svet Občine Cerknica na 6. redni seji dne 19. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park (Uradni list RS, št. 75/02, 113/09 in 100/13) se besedilo 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Ta šteje sedem članov, od katerih so trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda in trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja in predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje in razrešuje občinski svet. En predstavnik ustanovitelja se imenuje izmed zaposlenih v občinski upravi. Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki so lahko le občani Občine Cerknica, občinski svet imenuje na predlog uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, ki ga določa statut zavoda.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta zavoda izmed sebe.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članov sveta zavoda.
Župan ali posamezna članica ali član občinskega sveta lahko občinskemu svetu kadarkoli predlaga razrešitev člana sveta zavoda izmed predstavnikov ustanovitelja ali uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po enakem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2023
Cerknica, dne 19. oktobra 2023
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost