Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

Ob-3302/23, Stran 2030
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 – ZIPRS2324 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23 in 76/23 – ZJF-I), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, objavlja
javni poziv 
– sofinanciranje aktivnosti partnerjev v tematskih partnerstvih Urbane agende EU 
Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča upravičence, ki na podlagi javnega poziva Evropske komisije za izkaz interesa za partnerje sodelujejo v tematskih partnerstvih za Urbano agendo EU (v nadaljevanju tematska partnerstva), da lahko zaprosijo za povračila dela stroškov nastalih zaradi sodelovanja v tematskem partnerstvu.
1. Predmet in namen javnega poziva: predmet javnega poziva je sofinanciranje dela stroškov partnerjem, s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju upravičenec), ki sodelujejo v tematskih partnerstvih na podlagi razpisov Evropske komisije v letu 2022 (tematska partnerstva trajnostni turizem in ozelenjevanje mest) in ki niso upravičeni do podpore Evropske komisije preko podpornega mehanizma Evropske urbane iniciative (mesta in mestna združenja, ki imajo več kot 500.000 prebivalcev).
2. Pogoji za prijavo na javni poziv:
– upravičenci morajo Ministrstvu predložiti obvestilo Evropske komisije o izboru partnerja v tematskem partnerstvu,
– upravičenci po tem pozivu so pravne osebe, s sedežem v Republiki Sloveniji.
3. Pogoji za dodelitev sredstev iz proračuna Republike Slovenije
Ministrstvo bo iz sredstev proračuna Republike Slovenije sofinanciralo naslednje upravičene stroške:
– stroški poti in nastanitev, nastalih v okviru izvajanja aktivnosti tematskega partnerstva upravičenca ob smiselni uporabi Uredbe o povračilu stroškov službenih poti (Uradni list RS, št. 76/19, 180/20 in 116/21),
– stroški zunanjih strokovnjakov, ki so neposredno povezani z aktivnostmi upravičenca (kot so študije in ekspertna mnenja, stroški storitev, organizacija in izvedba dogodkov, prevodi, tolmačenja ter podobno) in so oddani ob upoštevanju zakonodaje s področja javnega naročanja,
– DDV ni upravičen strošek.
Višina in način povračila.
– Najvišja možna višina povračila v letu 2024 in 2025 je do 15.000 EUR letno na upravičenca.
– Upravičenci poročajo v višini nastalih stroškov enkrat letno, najkasneje do 1. oktobra. Poročilo o višini nastalih stroškov vsebuje poročilo o izvedenih aktivnostih in finančno poročilo z dokazili o nastanku upravičenih stroškov.
Sredstva za sofinanciranje udeležbe v tematskih partnerstvih so načrtovana na proračunski postavki 231330 Mednarodni in EU vidik prostorskega razvoja, NRP št. 2511-11-0031 Mednarodni in EU vidik prostorskega razvoja.
V primeru, da v proračunu Republike Slovenije za posamezno leto ne bi bilo zagotovljenih dovolj sredstev za financiranje vseh upravičenih stroškov upravičencev, bo ministrstvo višino sofinanciranja vsem upravičencem določilo proporcionalno glede na višino upravičenih stroškov in razpoložljiva sredstva, pri čemer upoštevana višina povračila dela stroškov na upravičenca ne more preseči višine, določene v prvi alineji 4. točke.
Predvideno obdobje porabe sredstev: sredstva so načrtovana za leti 2024 in 2025.
4. Rok za oddajo vlog in način predložitve: upravičenci, ki se prijavljajo na javni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje aktivnosti partnerjev, skupaj z obvestilom Evropske komisije o izboru partnerstva v elektronski obliki na e-naslov Ministrstva gp.mnvp@gov.si s pripisom »Javni poziv – sofinanciranje aktivnosti partnerjev v tematskih partnerstvih Urbane agende EU iz Republike Slovenije«. Vloga za sofinanciranje aktivnosti partnerja mora prispeti na e-naslov Ministrstva najkasneje en mesec po objavi javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije (za obstoječa partnerstva) oziroma najkasneje en mesec po prejetem obvestilu Evropske komisije o izboru partnerstva (za prihodnja partnerstva).
5. Sklep o financiranju in podpis pogodbe o sofinanciranju: z vlagatelji bo Ministrstvo v skladu z določili tega poziva podpisalo pogodbo o sofinanciranju v roku 2 mesecev od prejema popolne vloge in na podlagi predhodno izdanega sklepa o sofinanciranju.
Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na naslov: gp.mnvp@gov.si.
Ministrstvo za naravne vire in prostor 

AAA Zlata odličnost