Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v Občini Tolmin, stran 9508.

  
Na podlagi 11. točke 230. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19, 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) ter na podlagi 11. in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 9. seji dne 26. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v Občini Tolmin 
1. člen 
(1) V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 77/19, v nadaljnjem besedilu odlok), se v drugi alinei 2. člena odloka za besedama »nezahtevni objekti« zbriše celotno besedilo za vejico.
(2) Doda se novo tretjo alineo z besedilom »enostavni objekti,«.
2. člen 
(1) V naslovu 3. člena odloka se za besedo »stavbam« doda besedo »ter«, izbriše se zadnji del naslova omenjenega člena, ki se glasi: »oziroma drugim gradbenim posegom«.
(2) Za drugim odstavkom 3. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki obravnava urejanje prostora, ne določi gradbene parcele, se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo izračuna le od deleža, ki odpade na bruto tlorisno površino.«
(3) Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen 
(1) V prvem odstavku 5. člena odloka se za četrto alineo vstavi nova peta alinea, ki se glasi:
»– garažne stavbe (CC-SI: 1242) znaša 0,8,«.
(2) Tretji odstavek se izbriše.
(3) Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen 
(1) Peti odstavek 8. člena odloka se izbriše.
(2) Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
(3) Doda se nov šesti odstavek z naslednjim besedilom:
»(6) Na način iz predhodnega odstavka se odmeri komunalni prispevek tudi v primeru gradnje novega objekta na mestu, kjer se ruši obstoječi zakonito zgrajeni objekt na gradbeni parceli, pri čemer se za objekt, ki se ga ruši, prizna, da so poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt v času rušitve zakonito priključen.«
(4) Doda se nov sedmi odstavek z naslednji besedilom:
»(7) Za začasne objekte se določi prispevek za začasno uporabo obstoječe komunalne opreme.«
5. člen 
(1) V 11. členu odloka se izbrišejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
(2) Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
6. člen 
(1) 14. člen odloka se spremeni tako, da se izbriše celotno besedilo omenjenega člena.
(2) Namesto izbrisanega besedila 14. člena se doda novo besedilo, ki se glasi:
»V primeru prizidave obstoječega objekta se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo oprosti v višini 30 odstotkov od izračunanega komunalnega prispevka po tem odloku. Oprostitev ne velja v primeru legalizacije objekta.«.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2023
Tolmin, dne 27. oktobra 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost