Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3243. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2023, stran 9478.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ter 120. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15, 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 9. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2023 
1. člen 
V II. poglavju »VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA« Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23 (v nadaljevanju: »odlok«)) se 2. člen odloka spremeni tako, da se po novem glasi:
»2. člen 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO 
OPIS
REBALANS- 2023-1 [1] 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.260.512
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.956.848
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.880.325
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.940.014
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
3.487.604
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
451.607
706
 
DRUGI DAVKI
1.100
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.076.523
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.979.694
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.300
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
58.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
435.800
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
597.729
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.315.074
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.315.074
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
988.590
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
345.146
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
643.444
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.198.970
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.844.936
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.139.811
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
181.620
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.484.308
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
18.830
409
 
REZERVE
20.367
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.216.530
410
 
SUBVENCIJE
97.687
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.165.731
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
509.962
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
2.443.150
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.677.666
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.677.666
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
459.839
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
12.050
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
447.789
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–3.938.458
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
50.000
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
50.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–50.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.200.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.200.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
30.000
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
30.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.818.458
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.170.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.938.458
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
« 
2. člen 
Pred 10. členom odloka se doda poimenovanje poglavja »V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA«. Vsa poglavja, ki sledijo, se smiselno preštevilčijo.
3. člen 
V odlok se doda nov 11. člen, ki glasi:
»(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 1.200.000,00 eurov.
Občina v letu 2023 ne bo izdajala poroštev.«
Vsi členi, ki sledijo, se smiselno preštevilčijo.
4. člen 
Deli splošnega in posebnega dela proračuna ter deli načrta razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Občine Ankaran.
Preostala določila odloka ter deli splošnega in posebnega dela in načrta razvojnih programov proračuna, ki se s tem rebalansom ne spreminjajo, ostanejo v veljavi in se smiselno uporabljajo dalje.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4109-0014/2023
Ankaran, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi del sesto comma dell’articolo 40 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – dec. CC, 18/23 – ZDU-1O e 76/23) e l’articolo 120 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 17/15, 10/22), il Comune di Ancarano nella sua 9a seduta ordinaria del 26 ottobre 2023 ha adottato il seguente
D E C R E T O 
sull’assestamento del bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2023 
articolo 1 
Nel II capitolo “IMPORTO DELLA PARTE GENERALE DEL BILANCIO E STRUTTURA DELLA SEZIONE PARTICOLARE DEL BILANCIO” del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di Ancarano per il 2023 (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 34/23 (di seguito: “decreto”)) l’articolo 2 viene modificato come segue:
“articolo 2 
La parte generale del bilancio al livello di sottogruppi di conti viene determinata nei seguenti importi:
CONTO 
DESCRIZIONE
ASSETSTAMENTO- 2023-1(1) 
IN EUR
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
I
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
11.260.512
 
ENTRATE CORRENTI (70+71)
8.956.848
70
 
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
5.880.325
700
 
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
1.940.014
703
 
IMPOSTE PATRIMONIALI
3.487.604
704
 
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
451.607
706
 
ALTRE IMPOSTE
1.100
71
 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
3.076.523
710
 
PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ENTRATE PATRIMONIALI 
1.979.694
711
 
TASSE E CONTRIBUTI
5.300
712
 
SANZIONI PECUNIARIE 
58.000
713
 
ENTRATE DA VENDITE E SERVIZI
435.800
714
 
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
597.729
72
 
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+721+722)
1315074
720
 
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI
0
721
 
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI GIACENZE
0
722
 
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE 
1.315.074
73
 
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0
730
 
DONAZIONI ED ELARGIZIONI DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI 
0
731
 
DONAZIONI ED ELARGIZIONI DALL’ESTERO
0
74
 
ENTRATE PROVENIENTI DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741) 
988.590
740
 
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
345.146
741
 
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO E DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA 
643.444
78
 
FONDI ACQUISITI DALL’UNIONE EUROPEA (786+787)
0
786
 
ALTRI FONDI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0
787
 
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE 
0
II
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
1.5198.970
40
 
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
3.844.936
400
 
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE
1.139.811
401
 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
181.620
402
 
SPESE PER BENI E SERVIZI 
2.484.308
403
 
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE 
18.830
409
 
FONDI DI ACCANTONAMENTO
20.367
41
 
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
4.216.530
410
 
SOVVENZIONI
97.687
411
 
SOVVENZIONI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI 
1.165.731
412
 
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED EVENTI NO PROFIT 
509.962
413
 
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE 
2.443.150
414
 
TRASFERIMENTI ALL’ESTERO 
0
42
 
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
6.677.666
420
 
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
6.677.666
43
 
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO (431+432)
459.839
431
 
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 
12.050
432
 
TRANSFERIMENTI D’INVESTIMENTO A FRUITORI DI BILANCIO 
447.789
III
AVANZO (DISAVANZO) (I-II)
–3.938.458
B. CONTO DEI CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV
RIMBORSO DI CREDITI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (750+751+752)
0
750
 
RIMBORSO DI PRESTITI DATI 
0
751
 
VENDITE DI QUOTE IN CAPITALE 
0
752
 
RICAVATO IN SEGUITO A PRIVATIZZAZIONE 
0
44
V
CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE DI CAPITALE (440+441)
50.000
440
 
CONCESSIONE DI CREDITI 
0
441
 
AUMENTO DI QUOTE DI CAPITALE E INVESTIMENTI FINANZIARI 
50.000
VI
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV–V)
–50.000
C. CONTO DI FINANZIAMENTO
50
VII
INDEBITAMENTO (500)
1.200.000
500
 
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE 
1.200.000
55
VIII
RIMBORSO DI DEBITI (550)
30.000
550
 
RIMBORSO DI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE 
30.000
IX
INCREMETO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (III+VI+X)= (I+IV+VII)–(II+V+VIII)
–2.818.458
X
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII–VIII)
1.170.000
XI
FINANZIAMENTO NETTO (VI+X+IX)
3,938.458
 
SALDO CONTO ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
 
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO
” 
articolo 2 
Precedentemente l'articolo 10 del decreto viene inserito il capitolo “V VOLUME DELL’INDEBITAMENTO E DELLE GARANZIE DEL COMUNE E DEL SETTORE PUBBLICO”. I capitoli che seguono vengono rinumerati di conseguenza.
articolo 3 
Nel decreto viene inserito un nuovo articolo 11, con la seguente dicitura:
“(volume dell’indebitamento e delle garanzie rilasciate dal comune) 
Per l'esercizio finanziario 2023, il Comune può contrarre prestiti fino a un massimo di 1.200.000,00 euro per coprire l'eccedenza delle spese rispetto alle entrate nel bilancio delle entrate e delle spese, l’eccedenza delle uscite rispetto agli introiti nel conto dei crediti finanziari e degli investimenti e il rimborso dei debiti nel conto di finanziamento.
Il Comune non rilascerà garanzie nel 2023”.
Gli articoli che seguono vengono rinumerati di conseguenza.
articolo 4 
Le varie sezioni della parte generale e di quella particolare del bilancio e parte del piano dei programmi di sviluppo del bilancio, che sono modificati con l’assestamento, sono parte integrante del presente decreto come allegati e sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ancarano.
Le restanti disposizioni del decreto e le sezioni della parte generale e particolare e il piano dei programmi di sviluppo del bilancio, che non vengono modificate con l’assestamento del bilancio, restano in vigore e continuano ad essere utilmente applicati.
articolo 5 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 4109-0014/2023
Ancarano, 26 ottobre 2023
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti