Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

Ob-3301/23, Stran 2029
Svet zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice, s sedežem na Cesti talcev 2, 4270 Jesenice, na podlagi sprejetega sklepa na 14. redni seji Sveta zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice z dne 29. 9. 2023 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 5. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/z njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi (overjena fotokopija), nazivu (overjena fotokopija), opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija), opravljenem ravnateljskem izpitu (overjena fotokopija), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejši od 30 dni, potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejši od 30 dni) pošljite priporočeno s povratnico v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti tudi izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Kandidat/ka, ki nima ravnateljskega izpita, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu od začetka mandata.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice 

AAA Zlata odličnost