Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

Št. 014-0012/2023 Ob-3309/23, Stran 2026
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 39/23) Občina Šentjur objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentjur 
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, matična številka: 5884799, davčna številka: SI 20341253, zakoniti zastopnik: mag. Marko Diaci, župan.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 39/23, v nadaljnjem besedilu: odlok).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentjur.
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– označevanje in registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali in podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: gospodarska javna služba se izvaja na območju celotne Občine Šentjur (v nadaljnjem besedilu: občina).
5. Začetek in čas trajanja koncesije: občina bo sklenila koncesijsko pogodbo z izbranim prijaviteljem za obdobje petih let od dneva obojestranskega podpisa koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča za živali, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– ima poravnane davke in prispevke,
– ni v insolvenčnem postopku, ki ji onemogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
– izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– izkaže finančno sposobnost,
– razpolaga z zadostnim številom kadra in delovnih sredstev,
– predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji z navodili prijaviteljem.
7. Merila za izbor koncesionarja
Merilo za ocenjevanje ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba, po naslednjih merilih:
1. ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali, 
2. dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi v zadnjih dveh letih (št. referenc). 
Merila in točkovanje sta podrobneje določena in obrazložena v razpisni dokumentaciji z navodili prijaviteljem.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna občine. Način plačila se določi v koncesijski pogodbi.
9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije. Prijava mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in dokazila.
Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali),
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali),
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 7 razpisne dokumentacije (Izjava 4),
– izpolnjeni, podpisani in ožigosani obrazci 8 razpisne dokumentacije (potrdila referenčnih naročnikov),
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali,
– izpolnjen in parafiran vzorec koncesijske pogodbe.
Koncedent ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled v izvirnike listin in zahtevati predložitev dodatnih listin ali pojasnil.
10. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 27. 11. 2023 do 10. ure na naslov Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur. Prijava je pravočasna, če do navedenega roka prispe po pošti ali je osebno oddana v Glavno pisarno Občine Šentjur.
Prijave, ki bodo h koncedentu prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne. Prijavitelj prijavo odda v zaprti ovojnici z jasno oznako »Podelitev koncesije GJS zavetišče za zapuščene živali – ne odpiraj, prijava«.
Koncedent ne odgovarja za predčasno odprtje prijave, ki ne bo ustrezno označena skladno s temi navodili. Na ovojnici mora biti označeno ime in naslov ponudnika.
11. Odpiranje in preveritev prijav
Odpiranje prijav bo javno in bo potekalo dne 27. 11. 2023 ob 12. uri na naslovu Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur v sejni sobi št. 207.
Pri odpiranju so lahko prisotni zakoniti zastopniki prijaviteljev ali drugi predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje in osebnim dokumentom. Zakoniti zastopniki ne potrebujejo pooblastila.
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo občina v zakonitem roku pozvala na dopolnitev. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene, in nepravočasne prijave bo pristojni organ zavrgel s sklepom.
12. Način in rok za izbor koncesionarja ter podelitev koncesije
Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo v roku osem dni od odpiranja prijav, zoper katero je dovoljena pritožba v roku petnajst dni, o kateri odloči župan. Zoper dokončno odločbo je mogoče začeti upravni spor.
Koncesijsko pogodbo pošlje občinska uprava v podpis izbranemu prijavitelju v roku petnajst dni po pravnomočnosti upravne odločbe o izbiri koncesionarja. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku petnajst dni od dneva prejema le-te, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
V primeru, da koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se javni razpis ponovi. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če s prijaviteljem, ki je bil izbran za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba.
Občina Šentjur si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
13. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo del: izbrani koncesionar bo moral, kot pogoj za veljavnost koncesijske pogodbe, koncedentu ob sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, in sicer 5 komadov bianco menic in 5 komadov meničnih izjav za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje menice.
14. Informacije in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Šentjur: www.sentjur.si/objave/58.
Kontaktni osebi: Katja Burič (tel. 03/747-13-23) in Martina Ljubej (tel. 03/747-13-19).
E-naslov: obcina.sentjur@sentjur.si
Kontaktni osebi sta navedeni za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov) in splošna pojasnila v zvezi z razpisom. Vse zahteve za pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije se lahko naslavljajo le preko elektronske pošte na zgoraj navedeni naslov. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih koncedent objavi na spletni strani poleg objave razpisne dokumentacije. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predvideni način, so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
Občina Šentjur 

AAA Zlata odličnost