Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

Št. 160-001/2023-08 Ob-3299/23, Stran 1991
I. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
Občina Vitanje na podlagi 44.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US), Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 68/06 – ZSPJS-F, 58/08, 15/08 – ZPacP, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17, 49/18, 66/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 206/21 – ZDUPŠOP, 199/21 in 141/22) in 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne/družinske medicine za območje Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/23)
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine na območju Občine Vitanje 
1. Koncedent: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje (v nadaljnjem besedilu: Občina ali koncedent1).
1 Uporabljeni izrazi v tej razpisni dokumentaciji, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje programa zdravstvene dejavnosti na področju splošne/družinske medicine na območju Občine Vitanje na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne/družinske medicine za območje Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/23; v nadaljnjem besedilu: koncesijska dejavnost).
3. Oznaka koncesije, vrsta in predviden obseg opravljanja razpisanega programa zdravstvene dejavnosti na območju Občine Vitanje
Oznaka koncesijske dejavnosti: VZD 302 001 Splošna ambulanta, hišni obiski in zdravljenje na domu.
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine na območju Občine Vitanje se podeli v predvidenem obsegu 0,50 programa (tima), v celoti.
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni na področju splošne medicine se izvaja za območje Občine Vitanje.
4. Začetek in čas trajanja koncesijske dejavnosti
Koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, in sicer za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti.
Koncesijska dejavnost se začne opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo.
5. Način dostopa do razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika, na naslovu www.vitanje.si pod rubriko npr. »Javna naročila, razpisi, natečaji ...«.
Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za predložitev ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil in na spletni strani koncedenta, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
Koncedent si pridržuje pravico, da lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek za oddajo koncesij.
6. Dokazila o izpolnjevanju zakonskih in drugih pogojev
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, mora ponudnik izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 44.č člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej), in druge pogoje (pod št. 6.9. in 6.10.), ki jih določa koncedent.
Kot dokaz o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ponudnik v ponudbi na javni razpis:
– priloži ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji oziroma tako, kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji,
ali
– v skladu z določili tretjega odstavka 44.c člena ZZDej za dokazila, ki jih koncedent lahko pridobi iz uradnih evidenc, poda pisno soglasje, da koncedentu dovoljuje pridobitev teh podatkov iz uradnih evidenc.
Ponudbi je treba skladno s 44. členom ZZDej priložiti:
6.1. izjavo, da ima ponudnik dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki ga bo predložil najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe:
a) če je bilo ponudniku dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti izdano po 17. 12. 2017 – dovoljenje ponudnika za opravljanje zdravstvene dejavnosti na razpisanem programu, izdano pri pristojnem ministrstvu v skladu z določili ZZDej;
b) če je bilo ponudniku dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti izdano pred 17. 12. 2017 – dovoljenje ponudnika za opravljanje zdravstvene dejavnosti na razpisanem programu, izdano pri pristojnem ministrstvu v skladu z določili ZZDej;
6.2. potrdilo pristojne zbornice in strokovnega združenja, da ponudnik ni v postopkih zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica (potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev);
6.3. izjavo, da bo ponudnik pogoj glede zaposlitve odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, za katero kandidira (razen, če je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti) izpolnjeval najpozneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti (pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti mora ponudnik predložiti pogodbo o zaposlitvi za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, razen če je nosilec ponudnik sam).
Ponudnik k ponudbi priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano (če ponudnik pri svojem poslovanju uporablja žig):
– izjavo zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 6.3.) oziroma
– izjavo zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (obrazec PO/S. P.-IZJAVE-POGOJI, točka 6.3.);
6.4. izjavo, da bo ponudnik pogoj glede zaposlitve ali na drugi zakonski podlagi zagotovljenega ustreznega števila usposobljenih zdravstvenih delavcev ali zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz ZZDej ali zakona, ki ureja zdravniško službo, in ki bodo opravljali zdravstvene storitve, ki so predmet koncesijske dejavnosti, izpolnil najpozneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti (pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti mora ponudnik predložiti pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe civilnega prava drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev).
Ponudnik k ponudbi priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano (če ponudnik pri svojem poslovanju uporablja žig):
– izjavo zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 6.4.) oziroma
– izjavo zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (obrazec PO/S. P.-IZJAVE-POGOJI, točka 6.4.);
6.5. izjavo, da bo ponudnik najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe sklenil pogodbo z javnim zdravstvenim zavodom o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva (pred podpisom koncesijske pogodbe mora ponudnik predložiti navedeno pogodbo).
Ponudnik k ponudbi priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano (če ponudnik pri svojem poslovanju uporablja žig):
– izjavo zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 6.5.) oziroma
– izjavo zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (obrazec PO/S. P.-IZJAVE-POGOJI, točka 6.5.);
6.6. izjavo, da bo ponudnik najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe sklenil zavarovanje odgovornosti za zdravnike v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo (pred podpisom koncesijske pogodbe mora ponudnik predložiti ustrezno zavarovalno polico).
Ponudnik k ponudbi priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano (če ponudnik pri svojem poslovanju uporablja žig):
– izjavo zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 6.6.) oziroma
– izjavo zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (obrazec PO/S. P.-IZJAVE-POGOJI, točka 6.6.);
6.7. izjavo, da ponudniku v zadnjih petih letih koncesija ni bila odvzeta iz razlogov iz 44.j člena ZZDej.
Ponudnik k ponudbi priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano (če ponudnik pri svojem poslovanju uporablja žig):
– izjavo zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 6.7.) oziroma
– izjavo zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (obrazec PO/S. P.-IZJAVE-POGOJI, točka 6.7.);
6.8. izjavo, da pri ponudniku ne obstajajo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil po 75. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 – skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 158/22 – ZNPOVCE; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).
Ponudnik k ponudbi priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano (če ponudnik pri svojem poslovanju uporablja žig):
– izjavo zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 6.8. oziroma
– izjavo zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (obrazec PO/S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 6.8.);
6.9. izjavo, da bo ponudnik v primeru podelitve koncesijske dejavnosti na tem javnem razpisu od skupnega števila ur ordinacijskega časa (16,25 ur) zagotovil ordinacijski čas izvajanja zdravstvene dejavnosti popoldne, od 16. ure dalje, najmanj v obsegu ene petine, sorazmerno z obsegom programa.
Ponudnik k ponudbi priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano (če ponudnik pri svojem poslovanju uporablja žig):
– izjavo zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 6.9.) oziroma
– izjavo zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (obrazec PO/S. P.-IZJAVE-POGOJI, točka 6.9.);
6.10. izjavo, da bo ponudnik prevzel vse opredeljene zavarovane osebe, ki so opredeljene pri sedanjem izvajalcu in bodo podale izjavo, da ponudnika izberejo za svojega osebnega zdravnika.
Ponudnik k ponudbi priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano (če ponudnik pri svojem poslovanju uporablja žig):
– izjavo zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 6.10.).
7. Financiranje koncesijske dejavnosti: koncendent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje koncesijske dejavnosti. Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z ZZZS oziroma s prodajo svojih storitev.
8. Merila za izbiro koncesionarja za izvajanje koncesijske dejavnosti
Ponudbe ponudnikov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
8.1. strokovna usposobljenost, izkušnje in reference ponudnika ter odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti: največ 30 točk;
8.2. začetek izvajanja koncesijske dejavnosti: največ 15 točk;
8.3. ugotovitve nadzornih postopkov iz 76. člena ZZDej pri ponudniku: največ 10 točk;
8.4. izkušnje na področju dela z obravnavo ranljivih skupin: največ 10 točk;
8.5. dostopnost lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti: največ 35 točk.
V primeru, da enako število točk doseže več ponudnikov, se ti programi dodelijo z žrebom.
9. Naslov, rok in način predložitve ponudbe
Ponudbe morajo biti oddane na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.
Ponudbe se lahko posreduje po pošti, kot priporočeno pošiljko, ali se oddajo osebno v Glavni pisarni Občine Vitanje, in sicer vsak delovni dan (v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure in v petek od 8. do 14. ure).
Ponudbe morajo prispeti na Občino Vitanje najkasneje do 20. 11. 2023 do 24. ure.
10. Naslov in datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb za koncesijsko dejavnost bo 22. 11. 2023 ob 12. uri v prostorih Občine Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, v sejni sobi. Odpiranje ponudb za izbor koncesionarja je javno.
Odpiranje ponudb bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Vitanje (v nadaljnjem besedilu: komisija).
11. Postopek obravnave ponudb in rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudba na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z navodili za pripravo ponudbe in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Tako izdelana ponudba bo obravnavana kot popolna. Ponudniki, katerih ponudbe bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi.
Če bo v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb ugotovljeno, da je ponudnik navedel netočne podatke, bo ponudba izločena iz nadaljnje obravnave. Če se ob odpiranju ponudbe ugotovi, da je nepopolna, komisija z zahtevo pozove ponudnika, da jo v določenem roku dopolni. Če ponudbe ponudnik v tem roku ne dopolni, ali dopolnitev ni ustrezna, se zavrže.
Zavržene bodo ponudbe tistih ponudnikov:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v 9. točki razpisne dokumentacije,
– ki ne bodo dopolnjene v zahtevi določenem roku, ali ne bodo vsebovale vseh prilog, ali ne bodo ustrezne.
Zavrnjene bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev tega javnega razpisa, pogojev, določenih v 6. točki tega javnega razpisa, ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne ponudbe, oblikovala ter posredovala predlog o izbiri koncesionarja pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo, ki bo izdana v roku desetih dni od pridobitve zadnjega soglasja.
V primeru, da komisija oceni, da nihče od ponudnikov ni primeren za podelitev koncesijske dejavnosti, ali da program za razpisno koncesijo ni na razpolago, se koncesija ne podeli.
Koncedent si pridržuje pravico, da sprejme odločitev, da koncesionarja ne izbere. V tem primeru izda akt, s katerim konča postopek javnega razpisa z navedbo vseh ponudnikov, katerih ponudbe so zavrnjene, in utemeljitev razlogov za takšno odločitev.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 90 dneh od odpiranja ponudb.
Občina Vitanje 
Priloga: Razpisna dokumentacija 

AAA Zlata odličnost