Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3249. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice, stran 9492.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP – Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 112. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 8. redni seji dne 19. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se na območju Občine Jesenice določi prometna ureditev, uporaba javnih prometnih, parkirnih in drugih javnih površin ter postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Javne prometne površine so kategorizirane občinske ceste (lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje), pločniki, kolesarske steze, avtobusna postajališča, urejene pešpoti, trgi, javni parkirni prostori na javnih občinskih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine, dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam, garažam ter stanovanjskim stavbam in drugim objektom kakor tudi prometne površine ob teh objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Jesenice in katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem na način in pod pogoji, ki jih določa ta odlok ter drugi predpisi lokalne skupnosti ter predpisi, ki urejajo javne ceste.
2. Javna parkirna površina je s predpisano prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča ceste, namenjena parkiranju vozil, ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil.
3. Lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano.
4. Bivalno vozilo je vozilo, ki ima bivalni prostor opremljen z vsemi pripomočki potrebnimi za bivanje, kot so na primer kuhinja, kopalnica, postelja, razsvetljava, televizija in podobno. S tem odlokom se med avtodome uvršča tudi počitniške prikolice s pripadajočim osebnim vozilom.
5. Dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, dovolilnica, drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas parkiranja.
6. Dovolilnica je potrdilo, iz katerega je razvidna pravica do parkiranja na določenem območju in mora biti nameščena na vidno mesto armaturne plošče ob prednje vetrobransko steklo.
7. Izvajalec rednega vzdrževanja javnih površin je javno komunalno podjetje JEKO d.o.o.
8. Nadzorni organ je organ, pristojen za področje nadzora ali urejanja prometa: občinski inšpektor in občinski redar.
9. Nočni čas je čas med 22. uro in 6. uro zjutraj.
10. Parkirnina je nadomestilo za uporabo javnega parkirišča.
11. Parkirno mesto je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega motornega vozila.
12. Parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa prihoda oziroma začetka in trajanja parkiranja.
13. Parkomat je naprava za plačevanje nadomestila za uporabo javne parkirne površine.
14. Pristojni organ je oddelek občinske uprave, pristojen za področje urejanja cest in cestnega prometa.
15. Pokvarjeno, izločeno, poškodovano ali zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče zanj ne skrbi.
16. Vozilo za odvoz vozil je posebno vozilo z dvigalom, ki je prilagojeno za odvoz vozil.
Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski predpisi s področja javnih cest, cestnih prevozov, varnosti cestnega prometa in gradnje objektov.
3. člen 
(pristojnosti za urejanje prometa) 
Občinski svet Občine Jesenice:
– odloča o splošnih usmeritvah zagotavljanja prometne varnosti v Občini Jesenice,
– sprejema prometno ureditev za vzpostavitev območij omejene hitrosti na podlagi splošnega akta občine, s katerim je takšna prometna ureditev določena, razen pri novogradnjah, kjer se upoštevajo določila prostorskih aktov in na podlagi njih izdanih soglasij oziroma dovoljenj ter projektne dokumentacije,
– na podlagi izdelanega elaborata obravnava in poda predhodno soglasje k predlogu o določitvi parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, času v katerem se plačuje parkirnina, ter k višini parkirnine.
Na podlagi predhodno podanega soglasja Občinskega sveta Občine Jesenice, župan Občine Jesenice s sklepom določi parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina in druge pravice ter obveznosti, povezane s plačilom parkirnine.
Pristojni organ občinske uprave, v okviru svojih pristojnosti:
– določa območja za pešce,
– določa območja kratkotrajnega parkiranja,
– določa splošno prepoved prometa na posamezni cesti, ulici ali trgu,
– določa prometne režime na občinskih cestah,
– določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste vozil,
– določa omejitve uporabe občinskih cest,
– omejuje hitrost vožnje na občinskih cestah,
– določa prometno signalizacijo na občinskih cestah,
– določa javne in rezervirane parkirne površine, način parkiranja in prepoved parkiranja in ustavljanja,
– odreja postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj ter posebne tehnične in druge ukrepe za povečanje varnosti v prometu,
– odreja ukrepe za umirjanje hitrosti,
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri delih na cesti in na ostalih javnih prometnih površinah v naseljih,
– določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in shodov na javnih prometnih površinah v naseljih,
– ureja promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z motorjem in z vprežnimi vozili,
– ureja gonjenje in vodenje živine,
– ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.
Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
II. OMEJITVE IN PREPOVEDI UPORABE JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN 
4. člen 
(promet na javnih prometnih površinah) 
Promet na javnih prometnih površinah se odvija na način in pod pogoji, določenimi s postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni prometni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
III. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA 
5. člen 
(javne parkirne površine) 
Na območju Občine Jesenice so za parkiranje vozil namenjene javne parkirne površine.
Kjer so javne parkirne površine označene s talno označbo, je parkiranje dovoljeno le znotraj označenih parkirnih mest.
Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati zapornice, kakšne druge ovire ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa,
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene ali druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje.
Javne parkirne površine so splošne in posebne parkirne površine.
6. člen 
(splošne parkirne površine) 
Splošne parkirne površine so vse parkirne površine na javnih parkirnih površinah, kot so določene v 2. členu tega odloka, razen posebnih parkirnih površin.
Parkiranje na splošnih parkirnih površinah je dovoljeno pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki urejajo cestni promet. Voznik na splošni parkirni površini lahko parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je splošni parkirni prostor določen.
7. člen 
(posebne parkirne površine) 
Posebne parkirne površine so:
– parkirne površine za potrebe pravnih oseb ter fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti (dovoljenje za večkratno dostavo);
– parkirne površine, namenjene izključno parkiranju avtotaxi vozil;
– druge posebne parkirne površine, ki so kot take določene s predpisi.
Posebne parkirne površine na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti določi pristojni organ občine z odločbo.
Posebne parkirne površine morajo biti označene s prometno signalizacijo in označbo na vozišču. Stroški postavitve signalizacije na teh prostorih bremenijo uporabnika, razen prostorov, ki so namenjeni parkiranju intervencijskih vozil in vozil invalidov.
Na posebnih parkirnih površinah lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirne površine namenjene in za čas, ki je za to določen, oziroma imajo dovolilnico za parkiranje, izdano s strani pristojnega organa.
8. člen 
(označevanje parkiranih vozil) 
Na javnih parkirnih površinah, kjer je dovoljeno parkiranje ali ustavitev vozil imetnikom dovolilnic, morajo vozniki na vidno mesto armaturne plošče ob prednje vetrobransko steklo namestiti ustrezno dovolilnico. Parkiranje z dovolilnico je dovoljeno le na lokaciji, ki je navedena na dovolilnici in v času, za katerega je dovolilnica izdana.
Na javnih parkirnih površinah, kjer je parkiranje plačljivo ali časovno omejeno, mora voznik na vidno mesto armaturne plošče ob prednje vetrobransko steklo namestiti dokazilo o plačilu parkirnine, iz katerega je razviden dovoljeni čas parkiranja ali parkirno uro, odvisno od režima, določenega na parkirni površini.
Voznik ne sme prekoračiti omejenega časa parkiranja, ki je določen s prometno signalizacijo oziroma s pogoji izdane dovolilnice ali časa za katerega je plačana parkirnina. Po preteku omejenega časa mora voznik vozilo umakniti.
9. člen 
(plačilo parkirnine) 
Za parkiranje vozil na javnih parkirnih površinah mora voznik plačati parkirnino, če je tako določeno in na parkirišču to tudi označeno.
Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je parkirnina plačana. Zavezanec za plačilo je uporabnik javne parkirne površine. Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveznost plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne signalizacije, obvestilne table ali obvestila na parkirnem avtomatu.
10. člen 
(prostori za parkiranje tovornih vozil, avtobusov, kamp prikolic in bivalnikov) 
Na javnih prometnih površinah je prepovedano ustavljanje in parkiranje tovornih vozil, avtobusov, kamp prikolic in bivalnikov.
Tovorna vozila, avtobusi, kamp prikolice in bivalniki, so lahko parkirani samo na za to določenih in s prometno signalizacijo označenih parkirnih površinah.
Pristojni organ lahko z odločbo dovoli in določi pogoje za ustavitev in parkiranje tovornih vozil in avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če stranka za to izkaže upravičen interes in če to ne ovira drugih udeležencev v cestnem prometu in če je glede na tehnične lastnosti površine to dopustno.
IV. PRISOTNOST ŽIVALI V PROMETU 
11. člen 
(udeležba živali v prometu) 
Jezdeci smejo uporabljati le poti za jezdece. Vozišča občinskih cest in druge javne prometne površine smejo jezdeci uporabljati le s posebnim dovoljenjem, ki ga izda pristojni organ. Posebno dovoljenje se lahko izda posamezniku ali skupini jezdecev, na predlog posameznika ali krajevne skupnosti.
Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati jezdnih živali brez nadzora.
Na predlog stranke pristojni organ odloči o upravičenosti vodenja živine na pašo in z nje s traktorjem. V dovoljenju je potrebno določiti pogoje za vodenje (čas, obdobje ...) in postavitev prometne signalizacije, ki na vodenje živali opozarja ostale udeležence v cestnem prometu. Stroške izdaje dovoljenja in postavitve prometne signalizacije nosi vlagatelj.
12. člen 
(čiščenje občinskih cest) 
Gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec mora poskrbeti, da bo občinska cesta po vodenju živali ali po jezdenju po občinski cesti očiščena. Če živali onesnažijo občinsko cesto z iztrebki, jih morajo gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec, za njimi počistiti.
V. POSEBNE STORITVE NA PROMETNIH POVRŠINAH
13. člen 
(posebna uporaba javnih prometnih površin) 
Javne prometne površine se z dovoljenjem pristojnega organa lahko uporabljajo tudi za:
– občasno postavljanje prodajnih stojnic, kioskov, gostinskih vrtov, panojev in podobno,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizacijo zborovanj, zabavnih, kulturnih in drugih prireditev.
V primeru zapore občinske ceste zaradi posebne uporabe javne prometne površine, se uporabljajo predpisi s področja cest in varnosti cestnega prometa.
Če nadzorni organ ugotovi, da je na javni prometni površini postavljen objekt iz prvega odstavka tega člena brez dovoljenja pristojnega organa, ali v nasprotju z dovoljenjem, z odločbo odredi takojšnjo odstranitev takšnega objekta na stroške lastnika objekta.
14. člen 
(polje preglednosti) 
Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ali na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) prepovedano saditi drevje in grmičevje ali postavljati predmete ali storiti karkoli drugega, kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
Dovoljena višina živih mej, ograj in drugih objektov v primeru iz prvega odstavka tega člena je lahko največ 0,7 metra v višino od nivelete vozišča in najmanj 0,5 metra od robu vozišča.
Višina živih mej, ograj in drugih objektov iz drugega odstavka tega člena mora biti nižja, v kolikor je to potrebno, glede na konfiguracijo terena, za zagotovitev polja preglednosti.
Glede preglednosti ceste se uporabljajo predpisi s področja cest in varnosti cestnega prometa.
15. člen 
(dovoz in odvoz blaga) 
Javne prometne površine se smejo praviloma uporabljati samo za promet. Za potrebe dostave blaga se za to uporabljajo funkcionalne površine ob stavbah in za to določene površine, ki so zunaj javnih prometnih površin.
Izjeme pri določbi iz prejšnjega odstavka tega člena so dovoljene samo v primerih, ko oskrba ni možna na drug način kot z javne prometne površine. Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočati normalnega poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po zaključenem dovozu ali odvozu blaga mora naročnik dostave uporabljeno prometno površino očistiti.
16. člen 
(čiščenje javnih prometnih površin) 
Čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz komunalnih in drugih odpadkov morajo izvajalci organizirati tako, da je promet čim manj oviran.
Pred začetkom čiščenja, odvoza odpadkov, vzdrževalnih del na cesti in opravil zimske službe, lahko izvajalec postavi prometne znake za prepoved parkiranja na delu javne prometne površine, kjer bo izvajal ta dela.
V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni umakniti vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravljajo pluženje, čiščenje ali odvoz snega.
17. člen 
(dolžnost lastnikov) 
Lastniki oziroma uporabniki objektov (stanovanj in poslovnih prostorov) so dolžni:
– odstranjevati ledene sveče s streh na ulični strani zgradb,
– namestiti in redno vzdrževati žlebove in odtočne cevi na cestni strani zgradb, pri čemer meteorna voda ne sme odtekati na cestišče,
– čistiti lastne površine ob objektih tako, da ne onesnažujejo javnih prometnih površin in ne ovirajo ali ogrožajo prometa.
18. člen 
(dela na javnih prometnih površinah) 
Za vsa dela na javnih prometnih površinah, razen za redna vzdrževalna dela, mora izvajalec del pridobiti dovoljenje, ki ga izda pristojni organ. Ob izdaji dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah.
Dela na javnih prometnih površinah (gradnja, rekonstrukcija ipd.) se morajo opravljati tako, da je zagotovljena varna vožnja vozil in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu. Delovišče na cesti ali neposredno ob cesti, mora biti ponoči in ob slabi vidljivosti predpisano označeno. Kadar je potrebno zaradi del postaviti gradbeni oder, mora izvajalec del zagotoviti varno hojo pešcev, oder pa postaviti tako, da ne bo ogrožal udeležencev v prometu.
19. člen 
(ureditev gradbišča) 
Gradbišča na in ob občinskih cestah je potrebno urediti tako, da bo onemogočeno odnašanje gradbenega in drugega materiala na cesto. Pri vključevanju vozil z gradbišča ali druge neutrjene površine na cesto je potrebno odstraniti blato z vozišča takoj po onesnaženju in očistiti meteorno kanalizacijo. Če tega izvajalec del ne stori, to takoj na njegove stroške stori vzdrževalec občinskih cest.
V času zmanjšane vidljivosti in v nočnem času mora biti gradbišče oziroma zapora dobro vidna in osvetljena.
VI. ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH, POŠKODOVANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL TER POČITNIŠKIH PRIKOLIC 
20. člen 
(nepravilno parkirano vozilo) 
Nadzorni organ lahko odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila z vozilom za odvoz vozil, če ugotovi, da nepravilno parkirano vozilo izpolnjuje pogoje za odvoz na podlagi predpisov, ki urejajo varnost cestnega prometa ali če je vozilo parkirano:
1. na zelenicah, zelenih površinah, ter drugih javnih površinah, ki niso namenjene parkiranju (trgi, parki ipd.),
2. na posebnih parkirnih površinah, ki so označene s predpisano prometno signalizacijo,
3. v območju umirjenega prometa ali na prehodu za pešce, stezi za pešce, pločniku ali v območju za pešce, razen, kjer je to izrecno dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo,
4. na parkirnem prostoru za vozila avtotaksi službe, vozilo pa ni pravilno označeno,
5. na prostorih, določenih za razkladanja dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, zabojniki za odpadke), pred ali na poteh za invalide, na poteh namenjenih intervencijskim vozilom ipd.,
6. na javni prometni površini, na kateri je odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe prireditve, zaradi čiščenja snega s prometnih površin (parkirišča in deli cest) ali iz drugih razlogov, povezanih z vzdrževanjem javnih prometnih površin,
7. na delih javne parkirne površine med vrisanimi parkirnimi mesti, tako, da onemogoča izvoz že parkiranemu vozilu oziroma uvoz vozila na vrisano parkirno mesto in če vozilo ni parkirano med vrisanim parkirnim mestom (boksom), kjer so le-ti vrisani,
8. na označbah na vozišču, ki so namenjene urejanju prometa, obveščanju in vodenju udeležencev v cestnem prometu (otoki, črte, napisi in druge označbe),
9. na ozkem ali nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod vrhom klanca ipd.),
10. na kolesarski stezi, kolesarski poti, kolesarskem pasu, ter pešpoti,
11. pred ali v garaži, vhodom, pasaži, prehodom, podhodom, uvozom, dovozom in na vseh drugih površinah, ki niso namenjene parkiranju in
12. na javni prometni površini in onemogoča uvoz ali izvoz že pravilno parkiranemu vozilu.
Lastniku oziroma uporabniku vozila nadzorni organ pred odvozom izreče tudi globo.
21. člen 
(prepoved opustitve) 
Na javnih prometnih površinah in drugih javnih površinah (zelenice, parki ipd.) je prepovedano puščati pokvarjena, izločena, poškodovana, zapuščena in dotrajana vozila, počitniške prikolice in ostala priklopna vozila ter zasesti te površine z drugimi predmeti.
22. člen 
(odreditev odvoza) 
V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da je pokvarjeno, izločeno, poškodovano ali zapuščeno vozilo na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini, odredi odvoz v skladu z zakonom.
Odvoz se opravi na stroške lastnika vozila iz prvega odstavka.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se odredi takojšni odvoz pokvarjenega ali v prometni nesreči poškodovanega vozila, ki ni bilo odstranjeno v roku, ki ga določa predpis o varnosti cestnega prometa.
Takojšen odvoz se odredi tudi, ko je vozilo na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če pomeni nevarnost za onesnaževanje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.
Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila (deli vozila, vozilo je nepopolno, dotrajano ali poškodovano), se vozilo da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek.
23. člen 
(postopek odvoza vozila) 
Nadzorni organ mora vsako vozilo, pred pričetkom odvoza fotografirati in v zapisnik napisati kratek opis stanja vozila.
Če voznik ali lastnik vozila želi odstraniti vozilo potem, ko je nadzorni organ že pozval pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na vozilo za odvoz vozil to vozilo oddaljeno manj kot 5 m od vozila, za katerega je bil odrejen odvoz, mora voznik ali lastnik vozila plačati 25 odstotkov predpisane cene odvoza vozila.
Če se je vozilo že pričelo nalagati na vozilo za odvoz vozil, vendar še ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatike ali nameščena gred na vozilo), mora voznik ali lastnik vozila plačati 50 odstotkov predpisane cene odvoza vozila.
Ko je vozilo naloženo na vozilo za odvoz vozil se šteje, da je odvoz vozila izvršen, zato mora voznik ali lastnik vozila plačati 100 odstotkov cene odvoza vozila.
Storilec prekrška mora stroške storitve odvoza poravnati na kraju prekrška izvajalcu odvoza vozil. Izvajalec odvoza vozil ima pridržano pravico na vozilu, ki je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, dokler ni plačana cena storitve.
24. člen 
(odvoz vozila) 
Odvoz in hrambo vozil izvaja pristojni izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest v Občini Jesenice.
Nadzorni organ mora o vsakem opravljenem odvozu ali premiku vozil takoj obvestiti pristojno policijsko postajo ter sporočiti:
– registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen odvoz,
– datum in uro odvoza,
– mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno vozilo prevzeti.
25. člen 
(hramba in vrnitev vozil) 
Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru, ki ga zagotovi izvajalec odvoza, dokler lastnik ne prevzame vozila, vendar največ 3 mesece od odvoza vozila. Stroški, povezani z odvozom in hrambo vozila, bremenijo lastnika vozila. Vozilo se vrne lastniku vozila na podlagi listine, s katero dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe ter globe. Za vozila, ki niso prevzeta v 30 dneh od odvoza, se objavi javni razglas o odvozu vozil na oglasni deski nadzornega organa.
V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v 3 mesecih od odvoza vozila, se šteje, da je vozilo brez lastnika in da je lastnik vozilo opustil. Zapuščeno vozilo se v tem primeru uniči ali proda. Kupnina od prodanih zapuščenih vozil je prihodek proračuna Občine Jesenice.
V primeru prodaje se dosežena cena zapuščenega vozila uporabi za kritje stroškov, povezanih z zapuščenim vozilom. Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, razlika med stroški in doseženo ceno bremeni Občino Jesenice.
Kolikor zapuščenega vozila ni mogoče prodati ali so stroški odstranitve in hrambe večji od ocenjene vrednosti vozila, se vozilo da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek pri za to pristojnem organu.
VII. PARKIRANJE KOLES, KOLES Z MOTORJEM, MOTORNIH KOLES, SKIROJEV IN ELEKTRIČNIH SKIROJEV 
26. člen 
(prepoved parkiranja koles, koles z motorjem, motornih koles, skirojev in električnih skirojev) 
Prepovedano je naslanjati kolesa, kolesa s pomožnim motorjem ali kolesa z motorjem, ali motorna kolesa, skiroje ali električne skiroje ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na javne prometne površine, ter na robnike kolesarskih stez in pločnikov.
Za prislonjeno kolo, kolo s pomožnim motorjem, kolo z motorjem ali motorno kolo, skiro ali električno skiro, ki ovira promet drugih udeležencev v prometu, lahko nadzorni organ odredi odvoz.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
27. člen 
(nadzor organov) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.
IX. KAZENSKE DOLOČBE 
28. člen 
(prekrški) 
Z globo v znesku 500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna:
1. v nasprotju z določbami drugega in tretjega odstavka 5. člena tega odloka,
2. v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 10. člena tega odloka,
3. v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena tega odloka,
4. v nasprotju z določili 14. člena tega odloka,
5. v nasprotju z določili 15. člena tega odloka,
6. v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka 16. člena tega odloka,
7. v nasprotju z določili 17. člena tega odloka,
8. v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena tega odloka,
9. v nasprotju z določili 19. člena tega odloka.
Z globo v znesku 250 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
29. člen 
(prekrški povezani s parkiranjem in ustavljanjem) 
Z globo v znesku 80 € se za prekršek kaznuje posameznik, če ravna:
1. v nasprotju z določili 20. člena tega odloka in
2. v nasprotju z določili 26. člena tega odloka.
30. člen 
(prekrški posameznikov) 
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna:
1. v nasprotju s tretjim odstavkom 5. člena tega odloka,
2. v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena tega odloka,
3. v nasprotju z določili 14. člena tega odloka,
4. v nasprotju z določili 17. člena tega odloka,
5. v nasprotju z določili 18. člena tega odloka.
Z globo v znesku 120 € se za prekršek kaznuje lastnik vozila, če ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka, oziroma vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev.
31. člen 
(prekrški voznikov) 
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju:
1. z določili drugega in tretjega odstavka 5. člena tega odloka,
2. z drugim odstavkom 6. člena tega odloka,
3. z določili 7. člena tega odloka,
4. s prvim in drugim odstavkom 10. člena tega odloka,
5. z določili 15. člena tega odloka,
6. z določili 16. člena tega odloka.
7. z določilom prvega odstavka 19. člena tega odloka.
Z globo v znesku 40 € se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z določili 8. člena tega odloka.
Z globo v znesku 40 € se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z določili 9. člena tega odloka.
32. člen 
(prekrški jezdecev, vodičev in goničev) 
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek gonič, vodič živali, jezdec ali lastnik živali, če ravna v nasprotju z določili 11. in 12. člena tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(prenehanje veljavnosti odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 103/09).
34. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2023
Jesenice, dne 19. oktobra 2023
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti