Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2023, stran 9490.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20) (UPB-2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 5. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2023 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2023 (Uradni list RS, št. 144/22) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2023 določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.284.195
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.391.865
70
DAVČNI PRIHODKI
3.545.529
700
Davki na dohodek in dobiček
3.097.893
703
Davki na premoženje
343.533
704
Domači davki na blago in storitve
104.103
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
846.336
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
476.965
711
Takse in pristojbine
10.500
712
Globe in denarne kazni
35.800
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
49.300
714
Drugi nedavčni prihodki
273.771
72
KAPITALSKI PRIHODKI
140.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
100.000
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
40.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
752.330
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
751.530
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
800
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.181.450
40
TEKOČI ODHODKI
1.715.657
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
234.630
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
41.040
402
Izdatki za blago in storitve
1.265.787
403
Plačila domačih obresti
135.000
409
Rezerve
39.200
41
TEKOČI TRANSFERI
1.785.703
410
Subvencije
157.500
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
987.613
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
143.490
413
Drugi tekoči domači transferi
497.100
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.532.890
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.532.980
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
147.200
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporab.
110.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
37.200
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
102.745
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
200.000
50
ZADOLŽEVANJE
200.000
500
Domače zadolževanje
200.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
302.745
55
ODPLAČILA DOLGA
302.745
550
Odplačila domačega dolga
302.745
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–102.745
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–102.745
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
245.038
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2023-11
Videm, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin 

AAA Zlata odličnost