Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3263. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava, stran 9514.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17), 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324) in Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 199/21 – ZUreP-3) je Občinski svet Občine Vipava na 10. redni seji dne 19. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava 
1. člen 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 73/19) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»Glede na kriterije iz prejšnjega odstavka tega člena, se stavbno zemljišče glede na namen uporabe oziroma vrsto dejavnosti ovrednoti z naslednjim številom točk:
Namen uporabe oziroma vrsta dejavnosti
Cona
I
II
III
STANOVANJSKE POVRŠINE
Stanovanja, stanovanjske hiše in počitniški objekti
40
20
8
POSLOVNE POVRŠINE
Zavodi, društva, družbene dejavnosti in druge negospodarske dejavnosti
250
200
180
Ostale gospodarske dejavnosti
450
350
250
Finančno poslovanje, zavarovalnice, pošta
1000
800
600
NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
Za stanovanjsko gradnjo
20
18
16
Za poslovno gradnjo
300
250
200
Za turistične namene
100
85
70
Cone – območja v katerem se nahaja stavbno zemljišče:
– I. cona: ureditveno območje Vipava
– II. cona: ureditveno območje naselij Podnanos, Vrhpolje, Duplje, Zemono, Slap, Gradišče pri Vipavi, Lože, Manče, Goče, Erzelj, Podraga, Poreče, Podbreg, Orehovica, Hrašče, Podgrič, Lozice in Sanabor;
– III. cona: ureditveno območje naselja Nanos.
Kjer obstoječa namembnost stavbnega zemljišča ni skladna s predvideno namembnostjo v prostorskem izvedbenem aktu, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa (dejanska) namembnost, pri nezazidanih stavbnih zemljiščih pa namembnost, določena s prostorskim izvedbenim aktom.«
2. člen 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 73/19) se 4. člen spremeni tako, da se v 1. točki doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»V osnovo za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se ne vštevajo zemljišča, za katera veljavni prostorski akt predvideva urejanje s podrobnejšim prostorskim aktom, in sicer:
– za nepremičnine, za katere je podrobnejši prostorski akt v izdelavi, vendar še ni sprejet;
– za nepremičnine, za katere zaradi objektivnih okoliščin izvedba podrobnejšega prostorskega akta ni mogoča oziroma je povezana z nesorazmernimi stroški in aktivnostmi, ki bi jih morala na območju, kjer je predviden podrobnejši prostorski akt izvesti občina.
Izjema za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče po tem odstavku velja do sprejetja podrobnejšega prostorskega akta oziroma dokler prostorski akt na določenih zemljiščih zahteva urejanje s podrobnejšim prostorskim aktom.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2024.
Št. 007-8/2019-7
Vipava, dne 19. oktobra 2023
Župan 
Občine Vipava 
mag. Anton Lavrenčič

AAA Zlata odličnost