Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3261. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin, stran 9509.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju poračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23) v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 199/21 – ZUreP-3) ter določbami 218. člena in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter na podlagi 11. in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 9. seji dne 26. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin 
1. člen 
V celotnem dosedanjem besedilu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 30/19, v nadaljnjem besedilu odlok) se izraz »parcela objekta« v vseh oblikah nadomesti z izrazom »gradbena parcela«, izrazi »register nepremičnin, kataster stavb in zemljiški kataster« pa z izrazom »informacijski sistem katastra nepremičnin«.
2. člen 
V prvem odstavku 2. člena odloka se zadnji del stavka, ki se glasi: »… na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja pričelo z gradnjo stavb in/ali gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.« spremeni tako, da se glasi »… prijavilo pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve začetek gradnje stavb in/ali gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.«
3. člen 
(1) Dosedanje besedilo 9. člena se oštevilči kot prvi odstavek.
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Gradbeno inženirski objekti, ki niso gospodarska javna infrastruktura, se vrednotijo z enakim številom točk kot stavbe v tabeli iz prvega odstavka pod točko B za vse navedene skupine«.
(3) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Stavbe za opravljanje verskih obredov ter vojašnice in stavbe za nastanitev policistov se vrednotijo z enakim številom točk kot stavbe v tabeli iz prvega odstavka pod točko D za vse navedene skupine.«
4. člen 
(1) Prvi odstavek 11. člena odloka se zbriše in nadomesti z novim besedilom:
»(1) Vrednost točke za leto 2024 znaša:
– za zazidano stavbno zemljišče 0,005243305,
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,003932479.«
(2) V tretjem odstavku se za besedilom »… iz predhodnega leta« vejica nadomesti s piko in izbriše nadaljnje besedilo »ki se revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga vodi in objavlja Statistični urad Republike Slovenije.«
5. člen 
(1) Prvi odstavek 15. člena odloka se zbriše.
(2) Pred drugim odstavkom se črta številka (2).
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2023
Tolmin, dne 27. oktobra 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost