Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3254. Sklep o pripravi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP ME 609 in ME 1749, stran 9501.

  
Na podlagi 129. v navezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P 
o pripravi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP ME 609 in ME 1749 
1. člen 
S tem sklepom se začne priprava Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju kot OPPN) za enoti urejanja prostora ME 609 in ME 1749 v naselju Sora.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN obsega zemljišča parc. št. 10/1, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 11, 12, 364/9, 364/10, 364/12, 364/13, 364/17, 368/4, 368/5, 757/4, 757/5, 757/6, 757/7 in 757/8, vsa k.o. 1977-Sora.
(2) Predmet načrtovanja je urbanistična ureditev celotnega območja gospodarske cone Brinox.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3 in spremljajočimi predpisi.
(2) Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice NUP ter usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek OPPN se izvede po rednem postopku priprave OPPN, kot je določen v 129. členu ZUreP-3.
5. člen 
(roki za pripravo) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz prostorskega akta OPPN so:
– izdelava strokovnih podlag
30 dni po objavi sklepa
– izdelava osnutka
30 dni po izdelanih strokovnih podlagah
– pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni po izdelavi osnutka
– izdelava dopolnjenega osnutka
60 dni po pridobitvi prvih mnenj
– javna objava z javno obravnavo
30 dni
– potrditev predloga stališč do pripomb javnosti
90 dni po zaključku javne objave
– izdelava predloga
60 dni po potrditvi stališč
– pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni
– izdelava usklajenega predloga prostorskega akta
30 dni po pridobitvi drugih mnenj
– obravnava in sprejem na občinskem svetu
– objava v uradnem glasilu.
(2) Terminski plan je informativen in se lahko spremeni zaradi zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev v postopku. Roki se lahko podaljšajo tudi zaradi drugih okoliščin, ki jih ni možno predvideti vnaprej.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo v postopku podali mnenja, so:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
– Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj;
– Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
– Vodovod kanalizacija Snaga, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana;
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
– Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
(2) Če se v postopku priprave ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih po potrebi vključi v postopek in pridobi tudi njihove smernice in mnenja.
7. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Medvode.
(2) Javnost se vključi v pripravo osnutka OPPN ter se ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev. Javnosti se omogoči dajanje pripomb na dopolnjeni osnutek OPPN v času javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, in na javni obravnavi. Pripombe javnosti občina preuči in pripravi predlog stališč. Po potrebi se izvede usklajevanje interesov. Občina s sklepom potrdi predlog stališč in jih javno objavi.
(3) Z namenom vključevanja javnosti se lahko med postopkom priprave OPPN organizira tudi dodatne javne posvete, delavnice in podobno, občina pa objavlja informacije v občinskem glasilu, na spletni strani, oglasni deski ali podobno.
8. člen 
(seznam podatkov, strokovnih podlag, obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so akti in dokumenti, ki jih izdela prostorski načrtovalec in drugi strokovnjaki glede na posamezno področje:
– geodetski načrt območja,
– elaborat ekonomike.
(2) Če se v postopku priprave OPPN izkaže potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlagah, se te pripravijo tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
9. člen 
(izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) V postopku OPPN na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, št. 3653-0463/2023-2, z dne 9. 10. 2023 ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja. Dokument je priložen temu sklepu.
(2) Občina Medvode je presodila, da se z OPPN načrtujejo takšne prostorske ureditve, ki so bile že celovito presojane pri pripravi OPN Medvode, in:
– niso poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
– zanje ni zahtevana presoja sprejemljivosti na varovana območja ali
– ne bi pomembneje vplivale na okolje.
10. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo OPPN financira predlagatelj pobude za pripravo OPPN. Postopek OPPN izvede občinska uprava Občine Medvode v okviru svojih nalog.
11. člen 
(objava in veljavnost) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z mnenjem o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Medvode.
Št. 35007-0001/2023-4
Medvode, dne 17. oktobra 2023
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost