Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3240. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034, stran 9476.

  
Na podlagi tretjega odstavka 469.b člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 1093/2010) dne 30. junija 2022 na svoji spletni strani objavil Smernice o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08; v nadaljevanju: Smernice o zaposlenih z visokimi prejemki).
(2) Smernice o zaposlenih z visokimi prejemki na podlagi četrtega odstavka 34. člena Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 64; v nadaljnjem besedilu: Direktiva (EU) 2019/2034) določajo, kako bi bilo treba zbirati informacije o fizičnih osebah v investicijskem podjetju, ki imajo 1 milijon EUR ali več prejemkov na poslovno leto, da bi se zagotovila usklajenost informacij, ki jih investicijska podjetja predložijo pristojnim organom, ti pa organu EBA.
(3) Kadar se ne uporablja 7. člen Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2019/2034) se Smernice o zaposlenih z visokimi prejemki uporabljajo na posamičnih podlagi, kot določeno v 5. in 6. členu Uredbe (EU) 2019/2033.
(4) Smernice so naslovljene na:
a. finančne institucije, kot so opredeljene v prvem odstavku 4. člena Uredbe (EU) 1093/2010, ki so institucije, kot so opredeljene v točki (3) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), ob upoštevanju investicijskih podjetij, za katera se uporablja drugi ali peti odstavek 1. člena Uredbe (EU) 2019/2033 ter na investicijska podjetja, kot so opredeljena v točki (1) prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (prenovitev) (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 349), za katera se uporabljata 25. in 34. člen Direktive (EU) 2019/2034 in
b. pristojne organe iz podtočke (i) in (viii) druge točke 4. člena Uredbe (EU) 1093/2010.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) določa uporabo Smernic o zaposlenih z visokimi prejemki za:
a. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in za katere se uporabljata 27. in 49. člen Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (Uradni list RS, št. 123/21; v nadaljnjem besedilu: ZBNIP) in
b. Agencijo, kadar v skladu z določbami ZBNIP v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami iz točke a. tega odstavka.
(2) Borznoposredniške družbe v celoti upoštevajo določbe Smernic o zaposlenih z visokimi prejemki v delu, v katerem so te naslovljene nanje.
(3) Agencija pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBNIP in Uredbo (EU) 2019/2033 v celoti upošteva določbe Smernic o zaposlenih z visokimi prejemki v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje njenih nalog in pooblastil.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Smernice o zaposlenih z visokimi prejemki se uporabljajo od uveljavitve tega sklepa dalje, za podatke, ki bi jih bilo treba zbrati leta 2023 za poslovno leto 2022.
(2) Z uveljavitvijo tega sklepa se razveljavi določba 7. poglavja Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (Uradni list RS, št. 72/16, 156/20, 58/22, 58/22 in 156/22).
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-17/2023-5
Ljubljana, dne 26. oktobra 2023
EVA 2023-1611-0099
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost