Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3252. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o., stran 9500.

  
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 517. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23), 29. člena in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) sta Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji dne 27. 9. 2023 in Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 6. redni seji dne 11. 10. 2023 sprejela
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 139/06, 61/08 in 52/16) se spremeni 10. člen tako, da se glasi:
»10. člen 
Osnovni kapital podjetja znaša 1.386.487,16 EUR.«.
2. člen 
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
Osnovni vložek posamezne občine ustanoviteljice v osnovnem kapitalu podjetja se določi z upoštevanjem kriterija števila prebivalcev na podlagi Pogodbe o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in Šmartno pri Litiji z dne 29. 9. 2003 in delitvene bilance med občinama ustanoviteljicama tako, da sta osnovna vložka sledeča:
– Občina Litija, osnovni vložek 1.020.454,55 EUR, poslovni delež 73,6 % in
– Občina Šmartno pri Litiji, osnovni vložek 366.032,61 EUR, poslovni delež 26,4 %.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po tem, ko ga bosta v enakem besedilu sprejela občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.
Št. 007-5/2023
Litija, dne 27. septembra 2023
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 
Št. 353-17/2003
Šmartno pri Litiji, dne 11. oktobra 2023
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Blaž Izlakar 

AAA Zlata odličnost