Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3253. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2023, stran 9500.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 7. seji dne 25. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23) se spremeni četrti odstavek 18. člena, tako da se glasi:
»Družbe, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2023 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, skupno največ do 5.510.400 EUR, in sicer:
1) JP LPP d.o.o.:
– do 153.600 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah z ročnostjo do 10 let, za financiranje investicij, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov;
– do 633.600 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov;
2) JP ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.:
– do 384.000 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah z ročnostjo do 7 let, za financiranje investicij, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov;
– do 2.841.600 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov;
3) JP VOKA SNAGA d.o.o.:
– do 537.600 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah z ročnostjo do 7 let, za financiranje investicij, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov;
– do 960.000 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov;
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-207/2022-8
Medvode, dne 25. oktobra 2023
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost