Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3289. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Borovnica, stran 9556.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16 in 32/23) je Občinski svet Občine Borovnica na 6. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o lokalnem turističnem vodenju v Občini Borovnica 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se za območje Občine Borovnica določa program turističnega vodenja ter pogoji za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja v Občini Borovnica.
2. člen 
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na območju Občine Borovnica, po programu, ki ga določijo pristojne organizacije ob soglasju župana Občine Borovnica.
3. člen 
Izvajanje lokalne turistične službe po tem odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in tujih obiskovalcev, raziskovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih in kulturnih znamenitosti, zgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na območju Občine Borovnica.
I. OPREDELITEV POJMA LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA 
4. člen 
Po tem odloku je lokalni turistični vodnik fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena in je vpisana v register vodnikov, ki ga vodi Občina Borovnica ali druga pooblaščena organizacija. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne in kulturne zanimivosti, zgodovinske, etnografske in kulinarične posebnosti ter druge znamenitosti v Občini Borovnica.
Dejavnost turističnega vodenja lahko na turističnem območju opravlja tudi oseba, ki se izkazuje z licenco Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika.
Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah, cerkvah in drugih objektih, v katerih opravljajo delo vodnika v okviru svoje redne zaposlitve, planinski in jamski vodniki, vodniki po učnih in gozdnih poteh niso lokalni turistični vodniki.
II. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
5. člen 
Lokalno turistično vodenje lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj srednjo stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe,
– imajo uspešno opravljen preizkus strokovnega usposabljanja za lokalnega turističnega vodnika. Preizkus strokovnega usposabljanja za lokalnega turističnega vodnika praviloma enkrat letno izvede s strani Občine Borovnica izbrana organizacija z ustreznimi referencami. Osebam, ki so v okviru projekta »Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta« uspešno opravile usposabljanje za interpretativno vodenje po železniški kulturni dediščini v Občini Borovnica, se prizna, da imajo opravljen preizkus strokovnega usposabljanja za lokalnega turističnega vodnika,
– so vpisane v register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja.
6. člen 
Pri izpolnitvi zahtevanih pogojev iz prvega odstavka tega člena bo kandidat pridobil izkaznico za opravljanje lokalne turistične vodniške službe za lokalno območje Občine Borovnica, ki jo izda s strani Občine Borovnica pooblaščena organizacija za izvajanje izobraževanja.
7. člen 
Občina organizira ali koordinira usposabljanje za lokalne turistične vodnike, izvaja pa ga izobraževalna ustanova, ki jo izbere Občina Borovnica. Po zaključnem tečaju usposabljanja kandidatov za lokalne turistične vodnike se opravi preizkus znanja.
8. člen 
Izkaznica iz prvega odstavka 6. člena tega odloka vsebuje:
– ime in priimek vodnika;
– kraj in datum izdaje izkaznice, veljavnost izkaznice;
– žig in podpis odgovorne osebe.
III. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV TURISTIČNEGA OBMOČJA 
9. člen 
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega vodnika, se morajo pred začetkom izvajanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in Občina Borovnica.
Z vpisom pridobijo naziv »lokalni turistični vodnik v Občini Borovnica«.
10. člen 
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– prebivališče in številko telefona,
– podatke o znanju tujih jezikov,
– matično in davčno številko,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
11. člen 
Po vpisu v register lokalni turistični vodniki pridobijo licenco z veljavnostjo treh let. Po preteku 3 let se mu licenca lahko podaljša v primeru, da je imel v tem obdobju opravljeno najmanj 6 vodenj ter na njegovo delo turističnega vodnika ni bilo več kot treh utemeljenih pritožb. Opravljene ure vodenja dokazuje z dnevnikom vodenja, ki ga lokalni vodnik prejme ob vpisu v register. V primeru, da lokalni turistični vodnik v omenjenem obdobju ni opravil zahtevanega števila vodenj, lahko obdrži licenco, v kolikor pred iztekom roka ponovno uspešno opravi preizkus strokovnega usposabljanja za lokalnega turističnega vodnika.
12. člen 
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja samo turistični vodnik, ki ima veljavno licenco. Pri vodenju morajo turistični vodniki na vidnem mestu nositi veljavno izkaznico, ki jo izda pooblaščena organizacija in mora voditi dnevnik vodenja, kjer je navedeno, kdo je naročil vodenje, program vodenja, koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vodenju, kraj oziroma država, od koder so obiskovalci.
IV. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA 
13. člen 
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših turističnih znamenitosti na območju Občine Borovnica, je standardni program turističnega vodenja. Programi turističnega vodenja so po vsebini in obsegu lahko različni.
Naročen program turističnega vodenja obsega, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti turističnega območja, zanimivih krajev, dogodkov ipd.
V. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ 
14. člen 
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v okviru standardnih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo pooblaščene organizacije s strani Občine Borovnica, ki so objavljene na spletni strani Občine Borovnica.
Vsa naročena vodenja morajo prejemniki naročil v roku 8 dni od prejetega naročila sporočiti Občini Borovnica.
Storitve lokalnega turističnega vodenja se zaračunavajo po sprejetem ceniku, ki ga potrdi Občinski svet Občine Borovnica.
15. člen 
Občina Borovnica na osnovi poročila lokalnega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih, ki jo v obliki letnega poročila posreduje županu. Poročila oddajo lokalni turistični vodniki v obliki kopije evidence v dnevniku vodenja oziroma pisnega poročila o opravljenem vodenju, v katerem so navedeni datum, ura, lokacija in vsebina vodenja ter število udeležencev vodenja in sicer za vsa vodenja v posameznem koledarskem letu najkasneje do 31. januarja naslednjega leta.
VI. NADZOR 
16. člen 
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja pristojni Medobčinski inšpektorat in redarstvo na območju, za katero je pristojen.
17. člen 
– Z globo 200 EUR se kaznuje fizična oseba za vsako dejavnost turističnega vodnika brez pridobljene veljavne izkaznice lokalnega vodnika v Občini Borovnica ali veljavne izkaznice Gospodarske zbornice Slovenije ali ni vodnik opredeljen v 4. členu tega odloka.
– Z globo 700 EUR se kaznuje pravna oseba, če reden ali naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni turistični vodnik.
– Z globo 500 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni turistični vodnik.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Pristojni organ začne z vodenjem registra lokalnih turističnih vodnikov po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka že opravljale dejavnost turističnega vodenja na območju Občine Borovnica, so dolžne v roku treh mescev od uveljavitve tega odloka Občini Borovnica za vodenje registra posredovati dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka zaradi vpisa v register.
Če osebe iz drugega odstavka tega člena ne posredujejo v tem roku zahtevanih podatkov za vpis v register, se po preteku tega roka ne smejo več ukvarjati z dejavnostjo turističnega vodenja v Občini Borovnica.
19. člen 
Občina Borovnica je v roku 8 dni od začetka veljavnosti tega odloka dolžna pripraviti obrazec prijave v register in ga objaviti na spletni strani Občine Borovnica ter v roku 30 dni od začetka veljavnosti tega odloka vzpostaviti register lokalnih turističnih vodnikov in ga objaviti na spletni strani Občine Borovnica.
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2023-1
Borovnica, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Borovnica 
Peter Črnilogar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti