Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

Št. 430-87/2023/9 Ob-3349/23, Stran 2077
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), objavlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
javni razpis 
za izvajanje operacije »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito« št. 430-87/2023 
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je program »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, s katerim se osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) zagotovi program pomoči, s katerim bo omogočena celostna obravnava. Program predvideva izvedbo tečaja spoznavanja slovenske družbe, operativne pomoči pri reševanju življenjskih situacij ter različnih integracijskih, športnih in kulturnih aktivnosti in učne pomoči.
Upravičenci do celotnega programa so osebe z mednarodno zaščito, ki so podpisniki Pogodbe o integracijskih aktivnostih ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav), ostale osebe z mednarodno zaščito pa samo prvi mesec od pridobitve statusa. Upravičenci do celotnega programa, razen do tečaja spoznavanja slovenske družbe, so tudi osebe z mednarodno zaščito ter člani njihovih družin (državljani tretjih držav), ki so status pridobile pred 9. 11. 2021.
Predmet javnega razpisa obsega izvajanje spodaj navedenih delov programa ter zagotavljanje povezanega in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale vse tri dele programa:
– 1. del programa: Tečaj spoznavanja slovenske družbe in pomoč pri urejanju življenjskih situacij
– 2. del programa: Integracijske aktivnosti in učna pomoč
– 3. del programa: Športne in kulturne dejavnosti
Operacija se bo izvajala predvsem na območju Ljubljane in Maribora ter eventualno tudi na drugih lokacijah. Izvajalec mora zagotavljati enako kakovost izvedbe vseh delov operacije v vseh krajih. V primeru, da so osebe s priznano mednarodno zaščito razseljene po drugih krajih in bi bilo operacijo zaradi majhnega števila udeležencev na posamični lokaciji nesmotrno izvesti, se lahko v dogovoru z naročnikom izvaja tudi preko spleta.
Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumentacije (»Opis predmeta javnega razpisa«).
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Skupina prijaviteljev lahko predloži skupno ponudbo za predmet javnega razpisa v celoti in se ne more prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Operacija se bo izvajala v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2025.
Podroben opis predmeta javnega razpisa in zahteve je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v Republiki Sloveniji ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v programu Sklada za azil, migracije in vključevanje za programsko obdobje (AMIF) 2021–2027, 
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa, 
– izpolnjujejo pogoj, da niti prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bilpravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, oškodovanje upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, dajanje prednosti upnikom, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež. 
– Operacija mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji operacije.
– Vsebina operacije mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Operacija mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Operacija se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU, že sofinanciranih operacij.
– Operacija se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje operacije po načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelj – izvajalec mora pri svojem delu upoštevati predpise, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, predvsem Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2).
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči iz izbirnega postopka.
4. Merila za izbor
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Merilo
Največje število možnih točk
1. Jasnost opredelitve aktivnosti in metode dela v operaciji
5
2. Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo
5
3. Prijavitelj je predvidel sodelovanje medkulturnega mediatorja
2
4. Prijavitelj zagotavlja pomoč pri sporazumevanju
5
5. Prijavitelj prepoznava kritična tveganja ter ukrepe za njihovo odpravo
5
6. Prijavitelj je predstavil tudi dodatne (inovativne) vsebine
5
7. Prijavitelj ima izkušnje in je usposobljen za izvedbo operacije
3
8. Prijavitelj zagotavlja trajnost operacije
3
9. Plan aktivnosti obveščanja in objavljanja
5
10. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost operacije
2
Pri vsakem merilu lahko vloga prejme število točk, kot je razvidno iz spodaj podane ocenjevalne lestvice.
Največje možno število prejetih točk po merilih je 40.
V primeru dveh ali več prijaviteljev z istim doseženim številom točk, se izbere prijavitelja, ki je predvidel sodelovanje več oseb z begunsko izkušnjo, ki bodo lahko delovale na več (dveh ali več) lokacijah.
Operacije bodo ocenjene skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih operacij in ob upoštevanju specifičnosti posameznih operacij.
Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila:
MERILO
Št. možnih točk
OBRAZLOŽITEV MERILA
1. Jasnost opredelitve aktivnosti in metode dela v operaciji
Aktivnosti so konkretno opredeljene in opisane ter količinsko/časovno ovrednotene. Prav tako mora biti pri vsaki aktivnosti konkretizirana metoda dela.
– Aktivnosti in metode dela v operaciji so v celoti jasno opredeljene.
5
– Aktivnosti in metode dela so v operaciji v delno opredeljene.
3
2. Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo
Za izvajanje ali sodelovanje pri operaciji je prijavitelj zagotovil osebe z begunsko izkušnjo. Te osebe morajo sodelovati na operaciji ves čas trajanja pogodbe. Ena oseba z begunsko izkušnjo lahko sodeluje le na eni lokaciji.
– Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo na več kot dveh lokacijah.
5
– Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo na dveh lokacijah.
3
– Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo na eni lokaciji.
1
– Prijavitelj ni predvidel sodelovanja osebe z begunsko izkušnjo.
0
3. Prijavitelj je predvidel sodelovanje medkulturnega mediatorja
Prijavitelj ves čas trajanja pogodbe zagotavlja storitve medkulturnega mediatorja.
– Prijavitelj je predvidel sodelovanje medkulturnega mediatorja.
2
– Prijavitelj ni predvidel sodelovanja medkulturnega mediatorja.
0
4. Prijavitelj zagotavlja pomoč medkulturnega mediatorja pri sporazumevanju v arabskem in ukrajinskem ali drugem aktualnem jeziku v dogovoru z naročnikom
Prijavitelj ves čas trajanja pogodbe zagotavlja storitve pomoči medkulturnih mediatorjev pri sporazumevanju v arabskem, ukrajinskem ali drugem tujem jeziku osebam, ki ne govorijo EU jezikov.
– Prijavitelj zagotavlja pomoč medkulturnega mediatorja pri sporazumevanju v arabskem ali ukrajinskem ali drugem aktualnem jeziku v dogovoru z naročnikom na več kot dveh lokacijah
5
– Prijavitelj zagotavlja pomoč medkulturnega mediatorja pri sporazumevanju v arabskem ali ukrajinskem ali drugem aktualnem jeziku v dogovoru z naročnikom na dveh lokacijah
3
– Prijavitelj zagotavlja pomoč medkulturnega mediatorja pri sporazumevanju v arabskem ali ukrajinskem ali drugem aktualnem jeziku v dogovoru z naročnikom na eni lokaciji
1
5. Prijavitelj prepozna kritična tveganja ter ukrepe za njihovo odpravo
Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju operacije? 
Ali prijavitelj predvideva ustrezne ukrepe za odpravo kritičnih tveganj?
– Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno opisani.
5
– Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za njihovo odpravo pomanjkljivo opisani.
3
– Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in niso povezana.
0
6. Prijavitelj ponuja tudi dodatne (inovativne) vsebine, ki operaciji prinašajo dodano vrednost
Ali je prijavitelj v prijavi operacije ponudil dodatne (inovativne) vsebine? 
Ali ponujene dodatne (inovativne) vsebine temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine? 
Ali je jasno razvidno, da ponujene dodatne (inovativne) vsebine prinašajo dodano vrednost? 
– Dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano vrednost.
5
– Dodatne (inovativne) vsebine so delno predstavljene in/ali delno prinašajo dodano vrednost oziroma delno temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine.
3
– Dodatne (inovativne) vsebine niso ponujene/predstavljene ali so neustrezne.
0
7. Usposobljenost za izvedbo operacije
Ali je prijavitelj v zadnjih treh letih pred datumom objave javnega razpisa v Ur. l. RS izvedel operacije, namenjene ranljivim skupinam?
– Prijavitelj je izvedel 3 ali več operacij, namenjenih ranljivim skupinam v zadnjih treh letih.
3
– Prijavitelj je izvedel 2 operaciji, namenjeni ranljivim skupinam v zadnjih treh letih.
2
– Prijavitelj je izvedel 1 operacijo, namenjeno ranljivim skupinam v zadnjih treh letih.
1
– Prijavitelj ni izvajal operacij, namenjenih ranljivim skupinam v zadnjih treh letih.
0
8. Prijavitelj zagotavlja trajnost operacije
Ali ima prijavitelj zagotovljena sredstva za zagotavljanje trajnosti operacije iz drugih finančnih virov? 
Ali prijavitelj pojasnjuje, katere aktivnosti in s katerimi kadri bo lahko izvajal po zaključku operacije?
– Prijavitelj bo imel zagotovljena sredstva za nadaljnje aktivnosti.
1
– Ustvarjena delovna mesta, finančni in tehnični pogoji omogočajo nadaljevanje aktivnosti tudi po zaključku operacije.
1
– Pridobljena znanja bodo osebe uporabljale tudi po zaključku operacije
0,5
– Možnost prenosa učinkov in rezultatov projekta na druga geografska področja, dejavnosti ali ciljne skupine
0,5
9. Plan aktivnosti obveščanja javnosti in objavljanja, ki zajema dodatne aktivnosti, kot so objave na spletni strani, PR članki in podobno
Ali je načrtovan plan obveščanja javnosti in objavljanja ustrezen glede na cilje operacije in objavljanja časovno in vsebinsko usklajen z načrtovanimi aktivnostmi?
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje operacije, usklajen z aktivnostmi in cilji operacije
5
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje operacije, vendar pomanjkljivo opisan in/ali neusklajen z aktivnostmi
3
– Plan aktivnosti obveščanja in objavljanja ni načrtovan ali pa je neustrezen
0
10. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost operacije
– Stroški so realno ocenjeni in ustrezno razporejeni po letih.
1
– Stroški so potrebni za izvedbo operacije in relevantni glede na predvidene dejavnosti. 
1
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 658.800,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2025.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti operacije za izpolnitev ciljev operacije. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 494.100,00 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 164.700,00 EUR).
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do 4. 12. 2023, najkasneje do 12. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte vrnila prijaviteljem.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Odpiranje bo potekalo predvidoma 4. 12. 2023, ob 13. uri.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru operacije oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: Javne objave Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov | GOV.SI.
Opozorilo: prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, spremembo razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitnih sprememb ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/ in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 30. 11. 2023.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.uoim@gov.si, s pripisom: Dodatne informacije – javni razpis za izvajanje operacije »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, št. 430-87/2023.
Na zahteve za dodatna pojasnila, ki jih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti