Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3280. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine, stran 9548.

  
Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US, 163/22 in 109/23 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine 
1. člen 
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13, 32/15, 38/16, 83/16, 80/19, 43/22, 60/22 in 166/22) se v Prilogi v poglavju 2. Vrsta poslanih podatkov, ki se nanašajo na letno davčno osnovo, v točki 2.7.1 Splošni opis podatkov, v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Podatki se vpišejo za celotni znesek izplačila dohodka, razen za dohodek pod oznako 8102, ki se vpiše v višini 50 % izplačanega dohodka v preteklem davčnem letu.«.
Točka 2.7.2.3 Tabela vrst drugih dohodkov iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine, se spremeni tako, da se glasi:
»2.7.2.3 Tabela vrst drugih dohodkov iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine
Oznaka dohodka
Vrsta dohodka
ZDoh-2 
(alineja/točka/člen)
8100
Plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljena iz sheme za podnebje, okolje in dobrobit živali, kot jih določa 31. člen Uredbe (EU) št. 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1620 z dne 8. avgusta 2023 o začasnih nujnih ukrepih, ki za leto 2023 odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta, za reševanje specifičnih problemov v sektorju sadja in zelenjave, ki so jih povzročili neugodni vremenski dogodki, ter o ukrepih v zvezi z njimi (UL L št. 199 z dne 9. 8. 2023, str. 101), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU).
Prva alineja 2. točke 26. člena ZDoh-2
8101
Plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljena za izpolnjevanje okoljskih, podnebnih in drugih upravljavskih obveznosti, kot jih določa 70. člen Uredbe 2021/2115/EU.
Druga alineja 2. točke 26. člena ZDoh-2
8102
Plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljena za naravne in druge omejitve, značilne za posamezno območje, kot jih določa 71. člen Uredbe 2021/2115/EU, v višini 50 % plačila.
Tretja alineja 2. točke 26. člena ZDoh-2 
8103
Plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljena za slabosti, značilne za posamezno območje, ki izhajajo iz nekaterih obveznih zahtev, kot jih določa 72. člen Uredbe 2021/2115/EU.
Četrta alineja 2. točke 26. člena ZDoh-2
8104
Plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji, ki vključujejo plačila, kot jih določa 73. člen Uredbe 2021/2115/EU, ter plačila, kot jih določa 75. člen Uredbe 2021/2115/EU, v delu, ki se izkazano nameni dolgoročnim vlaganjem, vključno s poplačili deležev drugim upravičencem v skladu s pogodbo ob prevzemu kmetije s strani mladega kmeta, s katerimi mladi kmet pridobi osnovna sredstva kmetije, ki so lahko predmet podpore v skladu s 73. členom Uredbe 2021/2115/EU.
3. točka 26. člena ZDoh-2 
8105
Izplačila na podlagi zavarovanja za škodo na premoženju, ki se uporablja za opravljanje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
4. točka 26. člena ZDoh-2
8106
Denarne pomoči, ki jih posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče ali odškodnino za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali ali zavarovane prostoživeče živalske vrste, določene v skladu s posebnimi predpisi, ter plačila za sofinanciranje zavarovalnih premij.
5. točka 26. člena ZDoh-2
8107
Plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni metodologiji Evropske unije za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki so namenjena vodenju knjigovodstva v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. 
7. točka 26. člena ZDoh-2
8108
Drugi dohodki, pridobljeni v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, ki so dohodnine oproščeni po vsebini.
interventni (začasni ukrepi)
«. 
Točka 2.9 Podatki o zavezancih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let (VIRZRP.DAT), se spremeni tako, da se glasi:
»2.9 Podatki o zavezancih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let (VIRZRP.DAT)
2.9.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o zavezancih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let 
Zapisi datoteke VIRZRP.DAT s podatki so naslednje oblike oziroma strukture:
Zap. št.
Pozicija
Dolžina
Tip polja
Opis polja
Od
Do
1
1
2
2
N
Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo podatke o zavezancih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let
2
3
10
8
N
Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov
3
11
17
7
N
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4
18
25
8
N
Davčna številka zavezanca*
5
26
45
20
AN
Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki)
6
46
65
20
AN
Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki)
7
66
265
200
AN
Naslov
8
266
278
13
N
EMŠO*
9
279
286
8
N
Datum vpisa zavezanca, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči v obliki LLLLMMDD
10
287
287
1
AN
Oznaka za rezidentstvo zavezanca: 
R – rezident RS 
N – nerezident RS
* Izpolni se polje davčna številka zavezanca (polje EMŠO je prazno); če poročevalec ne razpolaga z davčno številko, pa se izpolni polje EMŠO (v tem primeru je polje davčna številka zavezanca prazno). 
2.9.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o zavezancih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let
Zap. št.
Pozicija
Dolžina
Tip polja
Opis polja
Od
Do
1
1
2
2
N
Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo podatke o zavezancih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let
2
3
10
8
N
Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov
3
11
17
7
N
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov
4
18
25
8
N
Prazno
5
26
45
20
AN
Prazno
6
46
65
20
AN
Prazno
7
66
265
200
AN
Prazno
8
266
278
13
N
Prazno
9
279
286
8
N
Prazno
10
287
287
1
AN
Prazno
2.9.3 Splošna pojasnila
Zavezanec za dostavo podatkov je organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, ki vodi evidenco oseb, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči.«.
KONČNI DOLOČBI 
2. člen
Spremenjena Priloga pravilnika se prvič uporabi za dostavo podatkov za davčno leto 2023, do začetka uporabe spremenjene Priloge pravilnika pa se uporablja Priloga Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13, 32/15, 38/16, 83/16, 80/19, 43/22, 60/22 in 166/22).
Ne glede na prejšnji odstavek se za izplačila po 2. in 3. točki 26. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 132/22 – odl. US) uporablja Priloga Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13, 32/15, 38/16, 83/16, 80/19, 43/22, 60/22 in 166/22).
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-610/2023/13
Ljubljana, dne 8. novembra 2023
EVA 2023-1611-0074
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti