Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1788. Javni razpis za zbiranje kandidatur za dva člana Državne revizijske komisije, ki se imenujeta izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo pravne smeri

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1789. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1790. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1791. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1792. Pravilnik o začasnih objektih

USTAVNO SODIŠČE

1793. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 42. člena, prvi odstavek 44. člena, drugi odstavek 44.a člena, četrta alineja drugega odstavka 44.c člena, četrti in peti odstavek 44.f člena, drugi odstavek 44.i člena in drugi odstavek 44.j člena Zakona o zdravstveni dejavnosti niso v neskladju z Ustavo
1794. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 2. člena, kolikor določa, da se mora volilna kampanja končati najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja, in 32. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji nista v neskladju z Ustavo.
1795. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Mariboru
1796. Odločba o razveljavitvi 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec, kolikor kategorizira javno pot »Goropevšek–Cizej« v delu, ki poteka po nepremičninah parc. št. *125/2, *125/10 in 2136/4, vse k. o. Zabukovica
1797. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja 2022

BANKA SLOVENIJE

1798. Sklep o uporabi Smernic o izvzetju omejene mreže na podlagi PSD2
1799. Sklep o uporabi Smernic o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48(10) Direktive (EU) 2015/849 (o spremembi skupnih smernic ESAs/2016/72)
1800. Sklep o uporabi Smernic o izboljšanju rešljivosti za institucije in organe za reševanje

SODNI SVET

1801. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
1802. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1803. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1804. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1805. Sklep o uporabi Smernic o nadzoru na podlagi tveganja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1806. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
1807. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije
1808. Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

1809. Statut Občine Ajdovščina
1810. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina
1811. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina

Borovnica

1843. Sklep o imenovanju podžupana Občine Borovnica

Črnomelj

1812. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj, dne 8. 5. 2022

Kamnik

1813. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2021
1814. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-104
1815. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠT 02 Šmartno v Tuhinju
1816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
1817. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto KE-24/216 Tunjiška Mlaka na zemljišču parc. št. 328 k.o. 1900 – Tunjice (identifikacijska št. PA: 2766)
1818. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kobarid

1819. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Kranj

1844. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

Laško

1820. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na delu območja EUP LAU-82

Log-Dragomer

1821. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2021

Miren-Kostanjevica

1822. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2022

Moravske Toplice

1823. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo piščančjega hleva v Filovcih
1824. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo dveh stanovanjskih objektov v pEUP MT 28/1

Šmartno pri Litiji

1825. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji

Trebnje

1845. Odlok o spremembi območij naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal
1846. Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje
1847. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

Tržič

1826. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Tržič
1827. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini Tržič
1828. Sklep o javnih parkirnih površinah na območju Občine Tržič, kjer se plačuje parkirnina
1829. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Velike Lašče

1830. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče
1831. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče
1832. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1833. Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2022

Žalec

1834. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jugozahodni del enote urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva)
1835. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (morfološka enota A1 – 1. faza)
1836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec
1837. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec
1838. Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
1839. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec
1840. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Žalec
1841. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žirovnica

1842. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2022

POPRAVKI

1848. Popravek Akta o spremembah in dopolnitvah Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti