Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

Št. 0301-1/2022-SRRS-16 Ob-2463/22, Stran 1600
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 174/22 z dne 24. 3. 2022), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2022 in 2023 z dne 16. 2. 2022, Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21), Koeficienta razvitosti občin za leto 2022 in 2023, Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE 
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 4.000.000 EUR, kot sledi v nadaljevanju
Znesek 
v EUR
Iz postavke za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
4.000.000
2022
Posojilo
Sredstva Sklada
Slovenski regionalno razvojni sklad
Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Izboljšanje cestne infrastrukture, 
– Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture, 
– Izboljšanje/obnova/izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture, 
– Izboljšanje gospodarskega razvoja, 
– Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije, 
– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov. 
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča:
– povabilo k oddaji vloge,
– seznam prilog,
– predloga za opis projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.
Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne pogodbe.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Vlagatelj lahko na javnem razpisu zaprosi za sofinanciranje Sklada pri posameznem projektu ali projektno sofinanciranje za več projektov. Vlagatelj zaprošeno vrsto sofinanciranja opredeli v prijavi. Za potrebe javnega razpisa se termin projekt se smiselno uporablja tako za sofinanciranje posameznega projekta kot tudi projektnega financiranja za več projektov.
4. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
5. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
6. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
7. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 121.877.167,10 EUR na dan 31. 12. 2021.
9. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
10. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
11. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji in projekti, ki ne upoštevajo načela »Do No Significant Harm« (DNSH), določenim v Obvestilu Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, in sicer kadar škodujejo:
– blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost vodi do znatnih emisij toplogrednih plinov,
– prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost vodi do povečanega škodljivega vpliva na podnebje (na sedanje in pričakovano stanje);
– trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar dejavnost škoduje dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
– krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar dejavnost vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;
– preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar dejavnost vodi do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo;
– varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost bistveno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Evropske unije.
12. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo.
2.2 Pogoji po podprogramu C1 – Lokalna in regionalna javna infrastruktura
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu C1
– Občine v Republiki Sloveniji.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu C1
– 84.11 Splošna dejavnost javne uprave.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu C1
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu C1
Začetek projekta je lahko od 1. 1. 2021.
2.2.6 Stroški po podprogramu C1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov posameznega projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV. Delež sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) ne sme presegati 50 % celotnega projekta oziroma 100 % upravičenega projekta brez DDV, delež sredstev iz EIB skupaj s sredstvi EU pa ne sme presegati 90 % stroškov v primeru Vzhodne kohezijske regije oziroma 70 % v primeru Zahodne kohezijske regije.
Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta so:
Nakup objektov javne infrastrukture
Gradnja objektov javne infrastrukture
Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture
Nova oprema
Novi delovni stroji
Prevozna sredstva
Neopredmetena sredstva
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki so objavljena na www.srrs.si.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu C1
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 50.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 2.000.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov posameznega projekta je 50.000,00 EUR. Celotni stroški posameznega projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu C1
1. Obrestna mera je lahko:
– fiksna od 2,32 % letno naprej in je odvisna od Skladove ocene ali
– spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,73 % naprej, ki je odvisen od Skladove ocene.
Vlagatelj v prijavi opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno.
– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
2. Doba vračanja
– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 60 mesecev moratorija. Moratorij lahko traja največ do konca leta, v katerem se projekt zaključi.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 60 mesecev.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu C1
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Izboljšanje cestne infrastrukture
– Rekonstrukcija cestne infrastrukture, Ureditev obcestnega prostora, Prometna signalizacija in prometna oprema itd. 
– za ukrep Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture
– Investicije v vodno omrežje, Investicije v kanalizacijski sistem, Izgradnja čistilne naprave itd. 
– za ukrep Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture
– Nakup objekta/nepremičnine. 
– za ukrep Obnova socialne in športno turistične infrastrukture
– Obnova vrtca, Obnova šole, Obnova doma starejših občanov itd. 
– za ukrep Izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture
– Izgradnja vrtca, Izgradnja šole, Izgradnja doma starejših občanov itd. 
– za ukrep Izboljšanje gospodarskega razvoja
– Nakup objekta/nepremičnine, Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in konkurenčnost itd. 
– za ukrep Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije
– Izgradnja/nadgradnja širokopasovnih omrežnih povezav. 
– za ukrep Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
– Emisijska produktivnost, Energetska produktivnost, Snovna produktivnost itd. 
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano z 10 bianco menicami, skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Podpis pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila, v nasprotnem primeru bo morala biti pogodba podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
4. Pred sklepanjem pogodbe mora vlagatelj pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, skladno z veljavnim Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.
5. Nadomestila Sklada v zvezi z dodeljevanjem spodbud so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi posojila, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Črpanje sredstev mora biti izvedeno v letu, za katerega je vlagatelj pridobil soglasje k zadolžitvi.
2. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 2023 ter ne sme presegati koledarskega leta zaključka projekta.
3. Črpanje sredstev mora biti skladno s Pravilnikom o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si, in se izvede na podlagi zahtevkov za črpanje, ki jih mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih dni pred predvidenim črpanjem. Črpanje mora biti izvedeno pred zapadlostjo prvega obroka.
4. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Projekt ne sme biti zaključen pred oddajo vloge in hkrati ne sme trajati več kot 5 let. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2027.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu ter pridobitev vseh dovoljenj (uporabnega dovoljenja ali drugega ustreznega dovoljenja oziroma vključitev strojev ali opreme v uporabo), zagotovljeno izvajanje procesa ali storitve ter izkazani in s kazalniki ovrednoteni cilji projekta.
3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu s popisom dokazil o namenski rabi posojila Sklada v skladu z navodili Sklada za poročanje, ki so objavljena na www.srrs.si.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo za vsak posamezen projekt:
– dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), skupaj s sklepom o potrditvi dokumenta, 
– investicijski program (IP), skupaj s sklepom o potrditvi dokumenta, 
– opis projekta, na predlogi Sklada,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 20. 6. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih
– regionalni prispevek projekta oziroma vlagatelja,
– trajnostni prispevek projekta oziroma vlagatelja,
– finančna ocena projekta oziroma vlagatelja.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor Sklada. 
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada k sodelovanju povabi Komisija. 
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik. 
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge. 
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni dan po oddaji vlog. 
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko glede na datum dospelosti, do porabe sredstev. 
4. Odpiranje vlog ni javno. 
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 15 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge. 
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge preko spletne aplikacije. 
3. Poziv za dopolnitev, posredovan preko spletne aplikacije, velja za vročenega, ko ga vlagatelj v spletni aplikaciji prevzame. Če vlagatelj poziva za dopolnitev v spletni aplikaciji ne prevzame, vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od datuma posredovanja poziva za dopolnitev. 
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. 
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje dopolnitev. 
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog. 
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna. 
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne. 
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število točk. 
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine projekta, ki se ne uvršča med obmejna problemska območja oziroma Razvitost obmejne problemske občine projekta dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta. 
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno 500.000,00 EUR odloči direktor Sklada, v vrednosti nad 500.000,00 EUR pa mora z odločitvijo direktorja soglašati tudi Nadzorni sveta Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost