Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1799. Sklep o uporabi Smernic o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48(10) Direktive (EU) 2015/849 (o spremembi skupnih smernic ESAs/2016/72), stran 5767.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20; v nadaljevanju: ZPlaSSIED), 13. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12; v nadaljevanju: ZDP-2) in prvega odstavka 164. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22; v nadaljevanju: ZPPDFT-2) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48(10) Direktive (EU) 2015/849 (o spremembi skupnih smernic ESAs/2016/72) 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12, zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe EU št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 1); v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 16. 12. 2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48(10) Direktive (EU) 2015/849 (EBA/GL/2021/16; v nadaljevanju: Smernice o nadzoru na podlagi tveganja).
(2) Smernice določajo postopke, ki bi jih pristojni nadzorni organi morali upoštevati pri izvajanju nadzorniških aktivnosti na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: PPDFT). Pri tem so predvideni štirje koraki, in sicer: 1) identifikacija dejavnikov tveganja, 2) ocena tveganja, 3) izvajanje nadzora in 4) pregled ustreznosti nadzorniškega modela in po potrebi ustrezna dopolnitev modela. S pristopom, ki temelji na oceni tveganosti, bi morali pristojni nadzorni organi ustrezno prilagoditi pogostost in obseg nadzorniških aktivnosti glede na tveganja, ki so bila ocenjena na ravni sektorja oziroma podsektorja in na ravni posameznega subjekta nadzora.
(3) Smernice so naslovljene na pristojne organe, odgovorne za nadzor skladnosti kreditnih in finančnih institucij pri izvajanju njihovih obveznosti na področju PPDFT.
2. člen 
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih prihodnjih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače. Predmetne smernice so uporabne za Banko Slovenije, ki kot pristojni nadzorni organ izvaja nadzor nad kreditnimi in finančnimi institucijami na področju PPDFT, kot to določajo 9. člen ZBan-3, 243. člen ZPlaSSIED ter 13. člen ZDP-2 v povezavi s 152. in 153. členom in prvim odstavkom 164. člena ZPPDFT-2.
(2) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora na področju PPDFT v skladu z določbami ZBan-3, ZPlaSSIED, ZDP-2 in ZPPDFT-2 v celoti upošteva določbe smernic.
3. člen 
(prehodna določba) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi Smernic za izvajanje nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti (Uradni list RS, št. 26/17).
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 31. maja 2022
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost