Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1800. Sklep o uporabi Smernic o izboljšanju rešljivosti za institucije in organe za reševanje, stran 5768.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju ZBan-3), tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o izboljšanju rešljivosti za institucije in organe za reševanje 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju: EBA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12), zadnjič spremenjena z Uredbo 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L 334 z dne 27. decembra 2019, str. 1) (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 13. januarja 2022 na svoji spletni strani objavil Smernice o izboljšanju rešljivosti za institucije in organe za reševanje (EBA/GL/2022/01; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo ukrepe, povezane z instrumentom za reševanje, ki bi jih morali sprejeti institucije in organi za reševanje, da bi izboljšali rešljivost institucij, skupin in skupin v postopku reševanja v okviru ocene rešljivosti, ki jo v skladu s 15. in 16. členom Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173 z dne 12. junija 2014, str. 190), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 283 z dne 31. avgusta 2020, str. 2) (v nadaljevanju Direktiva 2014/59/EU) opravijo organi za reševanje.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije, kot so opredeljene v členu 4(1) Uredbe (EU) št. 1093/2010, za katere se izvede ocena rešljivosti v skladu s 15 in 16. členom Direktive 2014/59/EU,
2. pristojne organe, iz (i), (v) in (viii) točke drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, ki institucije iz prejšnje točke nadzirajo v smislu drugega pododstavka petega odstavka 2. člena navedene uredbe, ter
3. organe za reševanje, iz (v) točke drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, ki institucije iz. 1. točke tega odstavka nadzirajo v smislu drugega pododstavka petega odstavka 2. člena 2(5), navedene uredbe.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-3 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: banke),
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz prejšnje točke, ter
3. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja naloge in pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 398 z dne 11. novembra 2021, str. 31), v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
(4) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1, v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil organa za reševanje.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024.
Ljubljana, dne 31. maja 2022
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost