Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

Št. 1003-1/2022/6 Ob-2464/22, Stran 1595
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 72/07, 38/14 in 70/22) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni razpis 
pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23 
1. Predmet razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, osnovnih šolah, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah ali dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
2. Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu, in sicer predvidoma:
A. Sklop A:
50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– v vrtcih,
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu za predšolske otroke ali javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
B. Sklop B:
30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– v vrtcih,
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
C. Sklop C:
170 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– osnovnih šolah,
– glasbenih šolah,
– domovih za učence,
– srednjih šolah,
– dijaških domovih in
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji za prijavo
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na dan vložitve vloge izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
4. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih toliko mest, kolikor jih je predvidenih za opravljanje pripravništva v okviru posameznega sklopa. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih:
A. Sklop A:
MERILO
MOŽNO ŠTEVILO TOČK
Šolski uspeh 
Kriterij šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi ali spričevalu o zaključnem izpitu, ter pomeni število točk po tem merilu. 
Upošteva se splošni učni uspeh v izobraževalnem programu, s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika. 
23
SKUPAJ
23
V primeru, da bi bilo po merilih za oblikovanje prednostnega vrstnega reda na zadnje razpoložljivo pripravniško mesto v tem sklopu mogoče uvrstiti dva ali več kandidatov z enakim številom doseženih točk, bo kot dodatni kriterij med njimi upoštevana višja povprečna ocena zadnjega letnika izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe s področja predšolske vzgoje, izračunana na dve decimalni številki natančno.
Če bo na predvideni rok prijave na razpis v skladu z 8. točko razpisa v posameznem sklopu prispelo manj vlog, kot je predvidenih pripravniških mest, bo ministrstvo kandidate posameznega sklopa razporejalo na pripravniška mesta do zapolnitve pripravniških mest, pri čemer imajo prednost popolne vloge, ki so oddane prej. Za čas oddaje vloge v tem primeru šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma če vloga ni bila oddana na pošto kot priporočena pošiljka, datum in čas, ko je popolna vloga prispela v vložišče ministrstva.
B. Sklop B in Sklop C:
MERILO
MOŽNO ŠTEVILO TOČK
Študijski uspeh 
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov na dodiplomskem ali podiplomskem študiju (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, magistrskega dela, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu, na dve decimalni številki natančno ter pomeni število točk po tem merilu. 
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.
10,00
Pedagoška, pedagoško-andragoška ali specialnopedagoška izobrazba 
Po kriteriju pedagoške, pedagoško-andragoške ali specialnopedagoške izobrazbe pridobijo 2 točki kandidati, ki glede na pripravniško mesto, na katerega kandidirajo, izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o pedagoški, pedagoško-andragoški ali specialnopedagoški izobrazbi v skladu s 100. členom ZOFVI in diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa predšolska vzgoja. 
Upošteva se ustrezen študijski program za pridobitev izobrazbe ali ustrezen študijski program izpopolnjevanja.
2
SKUPAJ
12,00
V primeru, da bi bilo po merilih za oblikovanje prednostnega vrstnega reda na zadnje razpoložljivo pripravniško mesto v sklopu B oziroma C mogoče uvrstiti dva ali več kandidatov z enakim številom doseženih točk, bo kot dodatni kriterij med njimi upoštevana višja povprečna ocena zadnjega letnika študijskega programa, s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika, izračunana na dve decimalni številki natančno.
Če bo na predvideni rok prijave na razpis v skladu z 8. točko razpisa v posameznem sklopu prispelo manj vlog, kot je predvidenih pripravniških mest, bo ministrstvo kandidate posameznega sklopa razporejalo na pripravniška mesta do zapolnitve pripravniških mest, pri čemer imajo prednost popolne vloge, ki so oddane prej. Za čas oddaje vloge v tem primeru šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma če vloga ni bila oddana na pošto kot priporočena pošiljka, datum in čas, ko je popolna vloga prispela v vložišče ministrstva.
5. Mentor pripravnika
Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor.
Ministrstvo bo razporejalo pripravnike izključno v zavode, kjer imajo zaposlenega ustreznega mentorja.
6. Okvirna višina sredstev
Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika v sklopu A za obdobje 6 mesecev je 9.231,06 EUR. Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika v sklopih B in C za obdobje 10 mesecev je 16.728,80 EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust). Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, je 3.807.313,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunih Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, in sicer:
– 963.417,00 EUR (od tega 254.224,00 EUR v letu 2022 in 709.193,00 EUR v letu 2023) na ukrepu 3311-11-0001 Izvajanje predšolske vzgoje za ranljive skupine, proračunski postavki 873610 Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih vrtcih, skrbnica proračunske postavke je Vida Starič Holobar;
– 1.840.168,00 EUR (od tega 368.034,00 EUR v letu 2022 in 1.472.134,00 EUR v letu 2023) na ukrepu 3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih programov, proračunski postavki 667210 Dejavnost osnovnega šolstva in ukrepu 3311-11-0003 Izvajanje dejavnosti glasbenega šolstva, proračunski postavki 852210 Dejavnost glasbenega šolstva, skrbnik proračunskih postavk je Boris Zupančič ter ukrepu 3311-11-0006 Izvajanje dejavnosti zavodov za usposabljanje, proračunski postavki 667410 Dejavnost zavodov za usposabljanje, skrbnica proračunske postavke je mag. Polona Šoln Vrbinc;
– 1.003.728,00 EUR (od tega 200.746,00 EUR v letu 2022 in 802.982,00 EUR v letu 2023) na ukrepu 3311-11-0009 Izvajanje srednješolskih izobraževalnih programov, proračunski postavki 667610 Dejavnost srednjega šolstva in ukrepu 3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov, proračunski postavki 667310 Dejavnost dijaških domov, skrbnica proračunskih postavk je dr. Slavica Alojzija Černoša;
konta: 4133 – tekoči transferi v javne zavode in 4135 – tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.
Pripravnik lahko pripravništvo opravlja tudi v zasebnem zavodu, če se zasebni zavod s tem strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom in drugimi predpisi ter s tem razpisom. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih zavodih ministrstvo zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.
7. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce in dokazila:
A. Sklop A:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest; prijavnica vsebuje tudi izjave, ki morajo biti podane za kandidiranje na razpisu:
– pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma ima manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15), 
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
– izjava pod točko 3. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest mora biti opremljena s podatki o predvidenem mentorju, z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo spričevala o opravljeni poklicni maturi,
– fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni maturi,
– fotokopija spričevala zadnjega letnika izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz predšolske vzgoje.
B. Sklopa B in C:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest; prijavnica vsebuje tudi izjave, ki morajo biti podane za kandidiranje na razpisu:
– pisna izjava kandidata, da išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma ima manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15), 
– pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
– izjava pod točko 3. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest mora biti opremljena s podatki o predvidenem mentorju, z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi, s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika,
– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi študijskega programa, s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebnem zavodu, morajo priložiti izjavo zavoda, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.
8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – pripravništvo na področju VIZ za leto 2022/23«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, do 27. 6. 2022. Če bo do tega roka v okviru posameznega sklopa prispelo manj ustreznih vlog, kot je razpisanih mest v okviru posameznega sklopa, se bodo upoštevale tudi vloge, oddane kasneje, v tem primeru je vložitev vloge možna do objave obvestila na spletni strani ministrstva o zapolnitvi pripravniških mest posameznega sklopa, vendar najkasneje do 15. 9. 2022, ko izteče skrajni rok za prijavo na razpis. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti ali vložena osebno v vložišču ministrstva najkasneje na zadnji dan prijave, tj. 27. 6. 2022, v primeru nezapolnjenih pripravniških mest posameznega sklopa po tem roku pa do objave obvestila o zapolnitvi pripravniških mest, vendar najkasneje 15. 9. 2022.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene.
9. Odpiranje vlog
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija), ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrica). Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo nejavno zaporedno odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije, predvidoma vsak torek in četrtek od 14. 6. 2022, z zadnjim zaporednim odpiranjem najkasneje v roku 8 dni od predvidenega roka vložitve, tj. do 5. 7. 2022, v primeru nezapolnjenih pripravniških mest posameznega sklopa pa najkasneje v roku 8 dni od skrajnega roka za prijavo na razpis, tj. do 23. 9. 2022. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi dokumenti določeni v 7. točki glede na sklop, za katerega se vloga podaja. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate pisno pozvala k dopolnitvi vloge.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 8. točki razpisa, glede na sklop, za katerega se vloga podaja,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz 3. točke razpisa,
– tistih kandidatov, katerih vloge bodo vsebovale bistvene pomanjkljivosti ali nejasnosti in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge,
– tistih kandidatov, ki v primeru več ustreznih vlog, kot je predvidenih pripravniških mest v okviru posameznega sklopa, ne bodo izbrane na podlagi meril določenih v 4. točki razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločila ministrica.
10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za vložitev vloge na razpis, v primeru manj prejetih vlog, kot je predvidenih pripravniških mest v okviru posameznega sklopa, pa najkasneje v roku 60 dni od oddaje zadnje vloge, s katero bodo razpisana pripravniška mesta zapolnjena.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto.
11. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu. Pogodbe se sklenejo najkasneje do 30. 9. 2022, z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. 10. 2022, s polnim delovnim časom.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 15. 10. 2022. Če kandidat v roku, določenim z razpisom (30. 9. 2022), pripravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, razpisna komisija na pripravniško mesto razporedi kandidata, ki je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim kandidatom se rok za podpis pogodbe določi v sklepu o izbiri in razporeditvi.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis, obrazec Prijavnica na razpis pripravniških mest in obrazec Poročilo mentorja o spremljavi pripravništva je na voljo na spletnih straneh ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.
Za dodatne informacije lahko pokličete Katjo Kovačič (01/400-57-38) ali Valerijo Jenko (01/400-57-52) oziroma pišete na elektronski naslov kadrisolstvo.mizs@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti