Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1817. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto KE-24/216 Tunjiška Mlaka na zemljišču parc. št. 328 k.o. 1900 – Tunjice (identifikacijska št. PA: 2766), stran 5826.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 24. seji dne 18. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto KE-24/216 Tunjiška Mlaka na zemljišču parc. št. 328 k.o. 1900 – Tunjice (identifikacijska št. PA: 2766) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev Tunjiška Mlaka KE-24/216, v Občini Kamnik, ID 2766, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 328 k.o. 1900 – Tunjice.
2. člen 
(1) Na zemljišču parc. št. 328 k.o. 1900 – Tunjice se v skladu s 127. in 128. členom Zakona o urejanju prostora omogoči sprememba poteka meje obstoječega stavbnega zemljišča. Za namen izvajanja gradnje (enostanovanjske stavbe) se prilagodi in določi natančna oblika ter velikost stavbnega zemljišča na posamični poselitvi »Ak«.
(2) Prestavitev dela obstoječega stavbnega zemljišča razpršene poselitve Ak se opredeli na zemljišču parc. št. 328 k.o. 1900 – Tunjice, in sicer se opredeli nova površina stavbna zemljišča 265 m² (4,59 % površine izvornega območja) in na drugem delu parcele odvzame površina stavbna zemljišča 287 m² (4,97 % površine izvornega območja), ki je poraslo z gozdom in se ga opredeli med gozdna zemljišča. Površina stavbnega zemljišča se zmanjša za 22 m².
(3) Gradnja stanovanjske hiše na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih prostorsko izvedbenih pogojev iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17 in 163/21).
3. člen 
(1) Obseg in oblika stavbnega zemljišča se prilagodi, tako kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki ga je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, odgovorna prostorska načrtovalka Judita Thaler, št. projekta URBI-2168 (oktober 2021, dop. februar 2022).
(2) Grafični prikaz preoblikovanja stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve, ki je priloga sklepa.
(3) Elaborat lokacijske preveritve je z grafičnimi prilogami na vpogled na sedežu Občine Kamnik.
4. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2766.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-11/2021-5/1
Kamnik, dne 18. maja 2022
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost