Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1824. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo dveh stanovanjskih objektov v pEUP MT 28/1, stran 5831.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo dveh stanovanjskih objektov v pEUP MT 28/1 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom župan Občine Moravske Toplice potrjuje Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo dveh stanovanjskih objektov v pEUP MT 28/1 (v nadaljevanju izhodišča).
(2) S tem sklepom župan Občine Moravske Toplice, na podlagi izhodišč, določa začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo dveh stanovanjskih objektov v pEUP MT 28/1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(3) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) (v nadaljevanju ZUreP-2) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni z določili tega zakona.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo dveh stanovanjskih objektov na zemljišču s parcelno številko 1028/11 k.o. Moravci, skupne površine 1396 m2.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2, na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike.
(4) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave in sprejetja OPPN se izvede po rednem postopku v skladu s 119. členom ZUreP-2.
5. člen 
(rok za pripravo OPPN) 
(1) Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v dvanajstih mesecih po začetku postopka priprave.
(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) in ZUreP-2, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor;
Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d. d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
V skladu s tretjim odstavkom 108. člena ZUreP-2 je Občina pri oblikovanju izhodišč še pred objavo tega sklepa zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega naznanila za podajo mnenj oziroma pripomb. Javnosti bo vključitev v postopek omogočena tudi v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
(2) Pripravo OPPN v celoti financira pobudnik OPPN in lastnik zemljišča.
9. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Št. 350-0005/2022-6
Moravske Toplice, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost