Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1821. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2021, stran 5828.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFS, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 108. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07, 74/21) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 17. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2021 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2021, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Proračun Občine Log – Dragomer za leto 2021 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
Bilanca prihodkov in odhodkov 
v eurih
Skupina
Podskupina kontov
Proračun leta 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.221.601,84
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.837.207,66
70
DAVČNI PRIHODKI
2.544.443,79
700
Davki na dohodek in dobiček
2.144.112,00
703
Davki na premoženje
307.321,66
704
Domači davki na blago in storitve
93.010,13
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
292.763,87
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
151.794,77
711
Takse in pristojbine
5.279,90
712
Globe in druge denarne kazni
31.008,16
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714
Drugi nedavčni prihodki
104.681,04
72
KAPITALSKI PRIHODKI
319.949,99
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
319.949,99
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.064.444,19
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.064.444,19
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.436.165,52
40
TEKOČI ODHODKI
947.737,72
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
330.763,11
401
Prispevek delodajalcev za socialno varnost
53.005,46
402
Izdatki za blago in storitve
553.024,85
409
Rezerve
10.944,30
41
TEKOČI TRANSFERI
1.045.141,94
410
Subvencije
652,90
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
596.711,23
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
102.036,76
413
Drugi tekoči transferi
345.741,05
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.443.285,86
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.443.285,86
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračun. uporabniki
0,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–214.563,68
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.000.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
13.714,32
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)
771.722,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
986.285,68
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
214.563,68
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2020)
123.529,43
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2022
Log, dne 14. aprila 2022
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost