Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1798. Sklep o uporabi Smernic o izvzetju omejene mreže na podlagi PSD2, stran 5767.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju ZBan-3), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20; v nadaljevanju: ZPlaSSIED) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o izvzetju omejene mreže na podlagi PSD2 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1093/2010/EU), dne 24. februarja 2022 na svoji spletni strani objavil Smernice o izvzetju omejene mreže na podlagi PSD2 (EBA/GL/2022/02; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo uporabo izvzetja na podlagi (k) točke 3. člena Direktive (EU) št. 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES, zadnjič popravljene s Popravkom Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L št. 337 z dne 23. 12. 2015, str. 35) (v nadaljevanju: Direktiva 2015/2366/EU), ter podrobnosti o obveščanju v skladu z drugim odstavkom 37. člena Direktive 2015/2366/EU in o opisu dejavnosti, ki se javno objavi v skladu s petim odstavkom 37. člena Direktive 2015/2366/EU. Smernice se uporabljajo v zvezi s storitvami, ki temeljijo na posebnih plačilnih instrumentih, katerih načini uporabe so omejeni, kot je določeno v (k) točki 3. člena Direktive 2015/2366/EU, in so izvzete iz področja uporabe direktive. Smernice zlasti določajo merila in dejavnike, ki jih morajo pristojni organi upoštevati pri oceni, ali bi dejavnosti morale spadati med izvzetje iz (k) točke 3. člena Direktive 2015/2366/EU. Uporabljajo se tudi za obveščanje v skladu z drugim odstavkom 37. člena Direktive 2015/2366/EU, vključno z izračunom mejne vrednosti in informacijami, ki jih mora vsebovati obvestilo, ki ga izdajatelji pošljejo pristojnim organom. Poleg tega se uporabljajo za informacije, ki se objavijo v nacionalnih registrih pristojnih organov in centralnem registru Evropskega bančnega organa v skladu s petim odstavkom 37. člena Direktive 2015/2366/EU. Deli teh smernic se uporabljajo tudi za storitve iz (k) točke 3. člena Direktive 2015/2366/EU, ki jih opravljajo ponudniki plačilnih storitev in izdajatelji elektronskega denarja.
(3) Smernice so naslovljene na pristojne organe iz točke (vi) drugega odstavka 4. člena Uredbe 1093/2010/EU.
2. člen 
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za Banko Slovenije, kadar kot pristojni organ izvaja naloge nadzora na področju opravljanja plačilnih storitev in storitev izdajanja elektronskega denarja, kot to določata 9. člen ZBan-3 in 243. člen ZPlaSSIED.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZPlaSSIED in ZBan-3 v celoti upoštevala določbe smernic.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 31. maja 2022
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost