Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1805. Sklep o uporabi Smernic o nadzoru na podlagi tveganja, stran 5771.

  
Na podlagi tretjega odstavka 469.b člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P 
o uporabi Smernic o nadzoru na podlagi tveganja 
1. člen 
(opredelitev pojmov) 
EBA je Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12), nazadnje spremenjeni z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa.
2. člen 
(smernice) 
(1) Smernice so Smernice o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48(10) Direktive (EU) 2015/849 (o spremembi skupnih smernic ESAs/2016/72) (EBA/GL/2021/16).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev in EBA.
3. člen 
(uporaba smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev določa, da bo smernice uporabljala pri pripravi in izvajanju nadzora v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.
4. člen 
(razveljavitev predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi Skupnih smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropskega organa za banke (EBA) in Evropskega organa za zavarovalnice (EIOPA) o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti (Uradni list RS, št. 27/17).
5. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2022-2
Ljubljana, dne 26. aprila 2022
EVA 2022-1611-0071
Predsednica Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost