Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

Št. 013-01-17/22-2-5 Ob-2431/22, Stran 1614
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 33., 34. in 35. člena Statuta Doma starejših Na Fari in na podlagi sklepa 10. redne seje Sveta zavoda z dne 26. 5. 2022, Svet Doma starejših Na Fari objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja (m/ž) 
Doma starejših Na Fari 
Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat (m/ž) opraviti v skladu s petim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu.
Direktor (m/ž) bo imenovan za obdobje pet let. Z izbranim kandidatom (m/ž) bo sklenjena pogodba za čas trajanja mandata.
Pisne prijave z vsemi dokazili:
– življenjepis, iz katerega so razvidne dosedanje delovne izkušnje,
– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o nekaznovanju,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda,
– program dela z lastno vizijo razvoja zavoda,
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev,
naj kandidati (m/ž) pošljejo s priporočeno pošto, v zaprti ovojnici z oznako: »Razpis za direktorja (m/ž)«, s pripisom: »Ne odpiraj«, do vključno 14. 6. 2022 na naslov: Svet Doma starejših Na Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje.
Predviden začetek mandata je 10. 1. 2023.
Od kandidata (m/ž) se pričakuje, da ima organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.
Nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane in bodo izločene iz postopka.
Svet Doma starejših Na Fari bo kandidate (m/ž) vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov.
O izbiri bodo kandidati (m/ž) pisno obveščeni v zakonsko določenem roku.
Svet Doma starejših Na Fari 

AAA Zlata odličnost