Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

Št. 430-30/2022 Ob-2435/22, Stran 1606
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21) in sklepa župana št. 430-30/2022 Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje organizacije in izvedbo prireditev »Noč pred nočjo in Zagorska noč« ob občinskem prazniku 
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedba naslednjih prireditev ob občinskem prazniku Občine Zagorje ob Savi:
– »Noč pred nočjo«, ki bo v petek, 5. avgusta 2022 in
– »Zagorska noč«, ki bo v soboto 6. avgusta 2022.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko-tehnični del in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in programski del in izvedbo projekta kot celote za obe prireditvi. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le programski del za katerokoli razpisano prireditev, bodo izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– pridobitev vseh dovoljenj skladno z veljavno zakonodajo za izvedbo prireditev,
– organizacija in izvedba programa prireditve v celoti (dogovori z izvajalci, tehnična in prireditvena oprema za izvedbo programa, postavitev ustreznega odra z ozvočenjem, osvetlitvijo itd.). Za prireditev »Noč pred nočjo« s postavitvijo enega odra pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto in za prireditev »Zagorska noč« s postavitvijo dveh odrov. En oder pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto (ta je postavljen že za prireditev »Noč pred nočjo«) in drugi oder pred tržnico »Pod uro« v Zagorju ob Savi,
– zagotovitev ustreznega glasbenega programa za obe prireditvi (avtorski honorarji),
– zagotoviti logistiko izvedbe prireditve (postavitev odrov, zadostno število varovalnih in naletnih ograj itd.)
– zagotovitev varnostne in redarske službe skladno z zakonskimi varnostnimi predpisi,
– zagotovitev nujne medicinske pomoči skladno z predpisi,
– zagotovitev ustrezne gostinske ponudbe na obeh prireditvah,
– zagotovitev zadostnega števila kadrov za uspešno izvedbo prireditev,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– ureditev zavarovanje prireditev,
– ter ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije.
3. Pogoji in merila za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe-društva, združenja, zveze, ki so registrirane in imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje ter izpolnjujejo tudi naslednje zahteve:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih sredstev,
– niso za isto prireditev sofinancirana iz drugih virov proračuna občine,
– glasbeni program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev.
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
4. Okvirna vrednost sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022 na proračunski postavki PP 17230 v višini največ do 85.000,00 eur. Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ v višini razpisanih sredstev.
5. Sofinanciranje prireditve
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javne površine za izvedbo prireditev,
– oglaševanje prireditev v medijih in drugo reklamiranje.
6. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – JR »Noč pred nočjo« in »Zagorska noč«« ter ime in naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice ponudbe. Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 17. 6. 2022 do 12. ure v sprejemno pisarno občine ali pred navedenim datumom poslati na naslov občine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo dne 17. 6. 2022 ob 13. uri in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ne bo javno.
7. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.
8. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne informacije so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Nina Jenko, 03/56-55-720).
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost