Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1833. Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2022, stran 5841.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19, 2/20) in Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 111/21) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 25. redni seji dne 19. maja 2022 sprejel
L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A 
v Občini Velike Lašče za leto 2022 
1. člen 
Občina Velike Lašče (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti, razpoložljivimi sredstvi proračuna in glede na kadrovske in prostorske razmere v športu z Letnim programom športa v Občini Velike Lašče za leto 2022 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
– vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v letu 2022 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja in
– način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja.
2. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2022 se iz sredstev občinskega proračuna sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
– ŠPORTNI PROGRAMI: (18082 in 18091)
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine: 
– promocijski športni programi: Naučimo se plavati, 
– šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih ekip na tekmovanjih, 
– celoletni športni programi za otroke in mladino 
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
– Športna rekreacija: 
– celoletni športni programi za odrasle. 
– ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– Športna dvorana Velike Lašče, 
– Športna igrišča po vaseh – vzdrževanje in upravljanje, 
– Igrišče Dvorska vas, 
– Igrišče Rob. 
– ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– Delovanje športne zveze in športnih društev. 
– ŠPORTNE PRIREDITVE:
– Druge športne prireditve. 
3. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2022, in sicer:
ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
p.p.
2021/ sredstva
ŠV-VIZ
promocijski športni programi: NSP
18082 
in 18091
2.000,00 €
ŠV-VIZ
šolska športna tekmovanja: ŠŠT
1.000,00 €
ŠV-PRO
Športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi
2.000,00 €
ŠV-PRI
Športna vzgoja otrok in mladine: pripravljalni programi
5.000,00 €
RE
programi športne rekreacije
2.000,00 €
DEDR
delovanje športnih društev in zveze
5.000,00 €
PRIREDITVE
športne prireditve
8.000,00 €
PROGRAMI IN PODROČJA JAVNEGA RAZPISA (JR):
25.000,00 €
OBJEKTI
Športna dvorana Velike Lašče: vzdrževanje in upravljanje
18085
27.000,00 €
OBJEKTI
Športna igrišča po vaseh: vzdrževanje
18083
5.500,00 €
OBJEKTI
Igrišče Dvorska vas
18088
12.000,00 €
OBJEKTI
Igrišče Rob
18088
22.000,00 €
PODROČJA, KI NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
66.500,00 €
SKUPAJ PROGRAMI IN PODROČJA ŠPORTA
91.500,00 €
4. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za izvedbo športnih programov, organiziranosti v športu, športne prireditve (p. p.: 18082 in 18091) bo občina zagotovila na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
Sredstva za športne objekte (Športna dvorana Velike Lašče: p. p. 18085; športna igrišča po vaseh: p. p.: 18083; igrišče Dvorska vas in igrišče Rob: p. p.: 18088) bo občina zagotovila na osnovi sklepa župana in/ali izvedbe javnih naročil in pogodb z izbranimi izvajalci.
5. člen 
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2022 bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ za leto 2022. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev in meril za sofinanciranje LPŠ, ki so sestavni del Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče (Uradni list. RS, št. 111/21).
6. člen 
(možnosti prerazporeditev sredstev JR) 
V kolikor komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih področjih manjše od pričakovanih, komisija sredstva lahko prerazporedi na tista razpisana področja, kjer je število prijav večje od pričakovanih.
7. člen 
(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2022.
8. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ v Občini Velike Lašče za leto 2022 začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet Občine Velike Lašče.
Št. 0301-0014/2022-1
Velike Lašče, dne 19. maja 2022
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti