Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

Št. 671-0005/2021 Ob-2457/22, Stran 1611
Dodatni javni razpis 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa (LPŠ) v MO Slovenj Gradec za leto 2022 
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, ID: SI92076912; MŠ: 5883903000.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa: Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), Statut Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3), Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17, 68/18, 54/21, v nadaljevanju Odlok), Letni program športa (LPŠ), sprejet na 28. seji Mestnega sveta, dne 24. 11. 2021, Sklep župana MO Slovenj Gradec o začetku postopka dodatnega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2022, št.: 671-0005/2021 z dne 27. 5. 2022.
3. Predmet sofinanciranja in obseg javnih sredstev
Predmet sofinanciranja je izvedba letnega programa športa v MO Slovenj Gradec.
Sredstva za sofinanciranje spodaj navedenih programov in vsebin so zagotovljena na proračunski postavki 3610 in znašajo 3.000 €:
– Športni programi:
– športna rekreacija, 
– šport starejših. 
4. Pogoji in merila za izbor in sofinanciranje izvajalcev LPŠ v MO Slovenj Gradec
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi določil Odloka in pogojev in meril, ki so sestavni del Odloka.
Za izvajanje športnih programov lahko kandidirajo izvajalci, ki niso bili izbrani za izvajanje LPŠ v prvem javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev LPŠ v MO Slovenj Gradec v letu 2022 (Uradni list RS, št. 194/21).
5. Upravičenci za prijavo na javni razpis
Izvajalci LPŠ in upravičeni vlagatelji so osebe, ki so kot izvajalci športnih programov določeni v drugem odstavku 6. in 7. člena Zakona o športu in izpolnjujejo ostala določila Zakona o športu.
Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinanciranja in uporabe prostora z LPŠ opredeljenih programov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v MOSG,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, in so strokovni delavci vpisani v register strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodkov za izvedbo dejavnosti, ter izračun cene programa za uporabnika, 
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa, 
– izvajajo programe, ki so neprofitni,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom in Zakonom o športu,
– za prijavitelja ne velja omejitev poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb),
– so oddali poročilo o izvajanju LPŠ za leto 2021 – velja za prejemnike sredstev LPŠ MO Slovenj Gradec za leto 2021.
Izvajalci programov športa, ki nimajo sedeža v MO Slovenj Gradec, izpolnjujejo pa ostale pogoje, so lahko sofinancirani, če izvajajo programe na območju in za občane MO Slovenj Gradec.
Javni izobraževalni zavodi so upravičeni do sofinanciranja programov, ki jih izvajajo v sodelovanju z društvi oziroma neprofitnimi izvajalci programov športa, pri čemer se sofinancira samo strokovni kader.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 2022 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Razpisna dokumentacija, rok za prijavo in način oddaje vlog
Vloge, izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih, s priloženo predpisano, veljavno dokumentacijo, morajo vlagatelji oddati osebno ali poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec.
Rok oddaje vlog je 30. junij 2022 ali tega dne priporočeno po pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – dodatni javni razpis Šport 2022«.
Vlogo lahko oddate skenirano ali podpisano z digitalnim podpisom tudi v elektronski obliki v arhivirani datoteki (zip), na elektronski naslov sport@slovenjgradec.si, z obveznim vpisom zadeve: »Dodatni javni razpis – šport 2022«.
8. Odpiranje vlog
Postopek razpisa vodi komisija, imenovana s sklepom župana MO Slovenj Gradec.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu prispetja.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov.
Odpiranje in ocenjevanje vlog ni javno.
9. Informacije in dostop do dokumentacije
Letni program športa za leto 2022 in razpisna dokumentacija sta v razpisnem roku na voljo na spletni strani MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si, oziroma na sedežu MO Slovenj Gradec.
Dodatne informacije: na e-naslov viktor.susec@slovenjgradec.si ali po tel. 02/881-21-50.
Mestna občina Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost