Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1813. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2021, stran 5809.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 24. seji dne 18. 5. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Kamnik za leto 2021 
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2021 je naslednja:
A. 
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 2021
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
27.006.016
70 
DAVČNI PRIHODKI
21.636.625
700 Davki na dohodek in dobiček
18.154.563
703 Davki na premoženje
3.056.719
704 Domači davki na blago in storitve
425.343
706 Drugi davki in prispevki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
3.280.259
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.183.153
711 Takse in pristojbine
36.129
712 Globe in druge denarne kazni
85.921
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
73.815
714 Drugi nedavčni prihodki
901.241
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
35.944
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
12.084
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
23.861
73 
PREJETE DONACIJE
12.154
730 Prejete donacije iz domačih virov
12.154
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.839.132
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.521.841
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
317.291
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
201.902
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
201.902
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
37.543.159
40 
TEKOČI ODHODKI
18.462.110
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.877.193
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
298.995
402 Izdatki za blago in storitve
3.986.523
403 Plačila domačih obresti
11.385
409 Rezerve
12.288.013
41 
TEKOČI TRANSFERI
11.051.253
410 Subvencije
197.084
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.618.569
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
997.503
413 Drugi tekoči domači transferi
3.238.097
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.411.909
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.411.909
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
617.887
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
329.711
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
288.177
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–10.537.142
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
2.226
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
2.226
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
2.226
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
2.226
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
10.400.000
50 
ZADOLŽEVANJE
10.400.000
500 Domače zadolževanje
10.400.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
587.037
55 
ODPLAČILA DOLGA
587.037
550 Odplačila domačega dolga
587.037
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–721.953
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS V 2021
3.854.481
2. člen 
Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2021 v višini 3.132.527,40 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2022, in sicer:
– Občina Kamnik 2.735.714,22 € (namenska sredstva 1.812.784,05 € in nenamenska sredstva 922.930,17 €),
– krajevne skupnosti 396.813,18 €.
3. člen 
Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan 31. 12. 2021 se za iste namene prenesejo v leto 2022, in sicer:
v €
proračunska rezerva
42.298,85
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta
14.458.776,90
rezervni sklad za stanovanjsko področje
51.494,35
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik 
256,49
sklad za pokriti bazen
349.593,24
sklad za športne objekte
46.820,47
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kamnik za leto 2021.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/).
Št. 410-0031/2022
Kamnik, dne 18. maja 2022
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost