Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

Št. 430-49/2022 (401) Ob-2434/22, Stran 1604
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16) in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21 in 58/22) objavlja Mestna občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis 
za sofinanciranje programov društev ali zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2022 
Neposredni proračunski uporabnik: Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
I. 1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna društva/zveze s področja kmetijstva, čebelarstva, ljubiteljev živali, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo,
– informiranja in podajanja vsebin povezanih z razvojem čebelarstva in razvoja podeželja.
I.2 Izvajanje programa dela lokalnega društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s:
a) vsebinami splošnega pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, ozaveščanja, svetovanja, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, delavnice, posveti, okrogle mize, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev);
b) predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj podeželja (zloženke, katalogi, različne publikacije, spominki, majice, predpasniki, zastave, objave v medijih, izdelava internetnih strani, CD, DVD itd.);
c) predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in na prireditvah drugih društev in zvez;
d) organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, kot so: razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, ozaveščanje in spodbujanje odgovornega lastništva živali, čistilne in olepševalne akcije;
e) sofinanciranjem izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki, pogostitve občnega zbora in podobno) in drugih društvenih prireditev;
f) sofinanciranjem materialnih stroškov, stroški dela pisarne, poštnin, obratovalnih stroškov poslovnih prostorov in najem prostorov;
g) nakupom opredmetenih in neopredmetenih sredstev (oprema, pripomočki ali naprave in tehnologije).
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
1. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje programov in prireditev so:
1.1 registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, prehrane, razvoja podeželja, gozdarstva in združujejo kmetijske pridelovalce na območju občine Krško;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva in je najmanj 50 % vseh članov iz območja občine Krško.
1.2 pravne osebe, kot so društva ali zveze, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirana in delujejo na lokalnem/regionalnem območju in pokrivajo področje čebelarstva.
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, registrirane in delujejo v regiji Posavje in je najmanj 50 % vseh njihovih članov iz Občine Krško.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti društev:
a) za programe, ki se izvajajo na območju občine Krško in regije Posavje,
b) da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
c) da imajo urejeno evidenco o članstvu,
d) da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
e) za namene, ki so sestavni del te vloge in niso in ne bodo prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev vložiti vlogo. Vloga – obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije s prilogami vsebuje: potrjen program dela društva za leto 2022, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednoten program.
Mestna občina Krško sofinancira programe dela društev in zvez v obdobju od 18. 10. 2021 do 10. 10. 2022.
III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela društva/zvez:
a. število članov društva/zveze,
b. program dela društva/zveze,
c. materialni stroški, oprema, pripomočki in tehnologije.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Pomoč se ne odobri za:
– Prijavljeni-e program-e, za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine Krško, oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Mestne občine Krško in drugih javnih virov;
– programe, ki vključujejo pridobitno dejavnost;
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj za nosilce kmetijske dejavnosti, ki predstavljajo neposredno državno pomoč po posameznem nosilcu kmetijske dejavnosti kot upravičencu.
IV. Okvirna višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2022, na proračunski vrstici 5002 – 4120, v okvirni višini 15.000 EUR od tega za:
– Sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, v višini 10.000,00 EUR.
– Sofinanciranje programov društev in zveze na področju čebelarstva, v višini 5.000,00 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo do 100 % nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela društev in zvez. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, v kolikor upravičenec ni davčni zavezanec.
Znesek pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in doseženih točk meril.
Opombi: Če je društvo/zveza že prejelo-a za določeni namen – program ali aktivnost sredstva proračuna Mestne občine Krško, za isti namen ne more ponovno kandidirati na osnovi tega razpisa.
Merila se natančneje določijo in ovrednotijo s točkami v razpisni dokumentaciji.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec, izjava o številu članov.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Pregledno vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten program za leto 2022, potrjen na občnem zboru društva/zveze.
4. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
5. Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev državnih in mednarodnih javnih razpisov.
6. Podpisan vzorec pogodbe.
VI. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Mestna občina sofinancira programe, aktivnosti in organizacijo prireditev-dogodkov srečanj, obeležij društva/zvez, ki so izvedena na območju občine Krško in za programe, kateri člani so iz območja občine Krško, ter materialne stroške in stroške opreme za delovanje društva/zveze, v obdobju od 18. 10. 2021 do 10. 10. 2022.
Rok za oddajo vlog je 14. 10. 2022 (datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Na zadnji strani ovojnice mora biti razločno napisan naziv in naslov pošiljatelja.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in »Ne odpiraj JR – program dela društev/zvez, št. 430-49/2022«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen razpisni obrazec-vloga, poslana v roku in način, ki je določen v tej točki besedila,
– potrjen program dela društva/zveze za leto 2022, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa (zapisnik iz katerega je razvidno kdo in kdaj je program potrdil-lahko tudi elektronska dokazila).
VII. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu razpisa
Odpiranje vlog za sofinanciranje programov društev/zveze na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2022 za leti 2021/2022, bo opravila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, četrti delovni dan po zaključku javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Na odpiranju vlog ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili priloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
Mestna občina bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 10 dni po zaključku odpiranja vlog.
VIII. Odločanje o postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila občinska uprava. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Zoper sklep iz prvega stavka te točke lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Mestno občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Mestne občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi pogodbe. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe na Občino Krško.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen ali iz programa dela društva/zveze za leto 2022 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa, pa vloge kljub pozivu v roku za dopolnitev vlog ne bodo dopolnjene z vsemi dokazili in drugimi sestavinami, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen ali kljub pozivu iz programa dela društva za leto 2022 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v II. točki besedila tega razpisa, ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje vlog in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
Pogodba mora biti z upravičencem podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem primeru se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev.
Poročilo o vsebini izvedenega programa je priloga k pogodbi, oziroma mora biti dostavljen na Mestno občino Krško najkasneje do 11. 11. 2022.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Občini Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, v času uradnih dni od 8. do 10. ure ali na e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost