Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1820. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na delu območja EUP LAU-82, stran 5827.

  
Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) je župan Občine Laško sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na delu območja EUP LAU-82 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
(1) S tem sklepom se začnejo postopki za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP LAU-82.
(2) S tem sklepom se potrdijo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP LAU-82 (v nadaljevanju OPPN), ki jih je izdelalo podjetje AR Projekt, d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica, pod številko projekta 5/22 v maju 2022.
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Ocena stanja:
V skladu s 118. členom ZureP-2 odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodišč za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN ali na pobudo investitorja priprave OPPN. Če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej podane in celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi določb 108. člena ZUreP-2.
Priprava OPPN temelji na odločitvah lastnika zemljišča parcele št. 55/4, 55/8, 55/9, 55/10 in 56, k.o. 1027 Šmihel ter na usmeritvah iz Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18) in Strokovnih podlagah št. 45/06, november 2006_09, IUP d.o.o.. Podrobna namenska raba zemljišč znotraj EUP je SK – površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju, BT – površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev in ZS – površinam za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem.
(2) Skladno s petim odstavkom 117. člena ZUreP-2 se v delu območja prostorske enote, kjer se izdela OPPN, spremeni podrobna namenska raba zemljišča iz površin za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev in delno iz območja površin za oddih, rekreacijo in šport (ZS) v območje površin podeželskega naselja (SK). Sprememba namenske rabe z izvedbo postopka izdelave OPPN znotraj EUP LAU-82 je v skladu z razvojnim regionalnim razvojnim programom, ni v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine, je skladna s pravnimi režimi ter gre za spremembo iz bolj v manj intenzivno namensko rabo prostora.
(3) Razlogi za pripravo za pripravo OPPN:
– pobuda investitorja: ARSVITA d.o.o., Trubarjeva 5, 3270 Laško.
(4) Pravna podlaga:
– Občinski prostorski načrt Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18)
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2)
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE).
3. člen 
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) so prostorske ureditve v delu prostorske enote EUP LAU-82. S prostorskim aktom – OPN Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18) je območje OPPN namenjeno gradnji turističnih objektov in rekreaciji. Z OPPN-jem se spremeni namenska raba za gradnjo stanovanjskih hiš. Območje OPPN je na severni strani omejeno s površinami za oddih, rekreacijo in šport, na južni strani z delno pozidanimi stanovanjskimi površinami – SK, na vzhodu z gozdnim zemljiščem in zahodu s kmetijskimi zemljišči.
(2) Velikost območja prostorske ureditve znaša cca 6145,00 m2, obsega pa del zemljišč parcel št. 55/4, 55/8, 55/9, 55/10 in 56, k.o. 1027 Šmihel, ki so v naravi javna cesta, travnik in delno pozidano zemljišče.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja sprememb odloka:
– Izhodišča za pripravo OPPN, sklep župana o postopku priprave OPPN, objava izhodišč in sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke – avgust 2021;
– Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje – 30 dni;
– Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) – 21 dni;
– Pridobivanje konkretnih smernic NUP – 30 dni, hkrati s pridobitvijo mnenj NUP glede CPVO;
– Izdelava osnutka OPPN – 60 dni po prejemu smernic;
– Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO – 90 dni;
– Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje I. mnenj NUP na osnutek OPN in mnenj NUP o ustreznosti OP – 30 dni (+30 dni, v kolikor je to zahteva NUP);
– Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno – 30 dni;
– Dopolnitev osnutka OPN in OP na podlagi mnenj – 30 dni;
– Objava dopolnjenega osnutka OPN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava – 30 dni;
– občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti – 15 dni;
– Prva obravnava na seji občinskega sveta in opredelitev do stališč do pripomb in predlogov javne razgrnitve in obravnave – na prvi seji občinskega sveta;
– Izdelava predloga OPPN na podlagi potrjenih stališč – 30 dni;
– Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje II. mnenj NUP na osnutek OPN in mnenj NUP o ustreznosti OP – 30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP);
– Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi;
– Sprejem odloka o OPPN v drugi obravnavi – na prvi naslednji seji občinskega sveta;
– Objava OPPN v Uradnem listu RS – 15 dni;
– Izdelava končnega gradiva OPPN – 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
V primeru pridobitve odločbe Ministrstva za okolje in prostor, ki izkazuje potrebo po izdelavi okoljskega poročila (CPVO), se lahko roki posameznih faz spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora, ki podajo predhodna mnenja pri odločitvi o potrebi izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ul. 5, 1000 Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode RS, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(2) Pristojni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi akta ter podajo smernice in mnenja na spremembe in dopolnitve OPPN so:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode RS, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
– Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
– Elektro Celje, Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje,
– JP Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1e, 3270 Laško,
– Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče.
(3) Po sprejemu sklepa pripravljalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenja in konkretne smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice oziroma mnenja za načrtovanje predvidene prostorske ureditve oziroma da se pooblastilo izdaje smernic/mnenj s strani naštetih nosilcev urejanja prostora na podlagi sklepa posameznega organa prenese na drug pravni subjekt.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
Izdelavo OPPN, geodetske podlage, geološka poročila, morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral investitor.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Laško.
Veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3504-02/2022(ID 3060)
Laško, dne 27. maja 2022
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost