Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

Št. 014-1/2022 Ob-2430/22, Stran 1614
Svet VDC Ajdovščina - Vipava na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami) in skladno s 27. členom Statuta VDC Ajdovščina - Vipava in sklepom Sveta zavoda z dne 28. 2. 2022, razpisuje prosto delovno mesto
direktor 
VDC Ajdovščina - Vipava 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, določenih v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu ali
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit iz Zakona o socialnem varstvu ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po tem zakonu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga mora končati v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Od kandidata se pričakuje, da ima in izkaže vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, smisel za poslovnost in delo z ljudmi.
Mandat direktorja traja pet let, z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za čas trajanja mandata. Predvideni začetek dela je 1. 1. 2023.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom, programom in vizijo dela zavoda za mandatno obdobje, naj kandidati pošljejo na naslov: Svet VDC Ajdovščina - Vipava, Gradiška cesta 7, 5271 Vipava, z oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja«.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet VDC Ajdovščina - Vipava 

AAA Zlata odličnost