Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1838. Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka, stran 5851.

  
Na podlagi 238. in 241. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) je Občinski svet Občine Žalec na 26. redni seji dne 25. maja 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka 
1. člen 
Ta pravilnik določa:
– kriterije za oprostitve pri odmeri komunalnega prispevka;
– olajšave pri plačilu komunalnega prispevka;
– postopek odobritve;
– zavarovanje dolga iz naslova plačila komunalnega prispevka.
KRITERIJI ZA OPROSTITVE PRI ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
2. člen 
Komunalni prispevek se ne plača za priključitev na novo in obstoječo komunalno opremo:
– če se objekt nadomešča zaradi naravne ali druge nesreče, se v obsegu nadomeščenega objekta ne plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, in sicer ne glede na to, ali se objekt zgradi na isti ali drugi lokaciji;
– za objekte, investitor katerih je občina ali pravna oseba javnega prava, ustanoviteljica katere je občina. Če je občina ali oseba iz prejšnjega odstavka investitor le za del objekta, se oprostitev plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo upošteva le za ta del objekta;
– gospodarske javne infrastrukture ter njeno posodobitev;
– neprofitnih stanovanj in nestanovanjskih stavb, v skladu s predpisi o enotni klasifikacij vrst objektov, katerih edini investitor je Občina Žalec.
3. člen 
(1) Komunalni prispevek se ne plača za priključitev na obstoječo komunalno opremo v primeru gradnje objektov namenjenih opravljanju gasilske dejavnosti – objekti s šifro vrste rabe 12740, pod naslednjimi pogoji:
– da gre za objekte, ki so v izključni lasti gasilskih društev oziroma drugih izvajalcev gasilske dejavnosti;
– da gre za gradnjo objektov ali priključevanje le-teh na obstoječo komunalno opremo, katerih edini investitor je gasilsko društvo oziroma drug izvajalec gasilske dejavnosti;
– da gre za izključno nestanovanjske objekte, namenjene opravljanju gasilske dejavnosti.
(2) Kolikor zavezanec uveljavlja oprostitev plačila komunalnega prispevka po tem členu in gre za objekt, ki v celoti ne ustreza vsem pogojem, kot so določeni v prejšnjem odstavku tega člena, se oprostitev plačila komunalnega prispevka prizna samo za tisti del objekta, ki izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena.
OLAJŠAVE PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
4. člen 
Olajšave po tem pravilniku so:
– obročno plačilo komunalnega prispevka po 5. členu tega pravilnika.
5. člen 
(1) Zavezanec lahko odplača odmerjeni komunalni prispevek obročno, kadar je le-ta odmerjen zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča ali kadar mu je odmerjena akontacija komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko plača v največ 36-ih enakih zaporednih mesečnih obrokih, pri čemer znesek posameznega obroka ne sme znašati manj kot 50 eurov, kadar gre za odmero komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča oziroma najmanj 200 eurov, kadar gre za odmero akontacije komunalnega prispevka.
(3) V kolikor je zavezanec na dan vložitve vloge za obročno plačilo prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lahko odmerjeni komunalni prispevek, odmerjen zaradi izboljšanja opremljenosti, odplača v največ 36-ih zaporednih mesečnih obrokih, pri čemer znesek posameznega obroka ne sme znašati manj kot 30 eurov.
(4) Način zavarovanja obročnega odplačevanja je določen v 6. členu tega pravilnika.
(5) Če zavezanec zamudi s plačilom treh zaporednih obrokov in po opozorilu občine v 30 dneh ne poravna svojih zapadlih obveznosti, zapadejo v takojšnje plačilo tudi vsi preostali neporavnani obroki komunalnega prispevka..
(6) Če je obročno odplačevanje daljše od 12 mesecev, se zaračunajo zamudne obresti, ki znašajo 2 % letno.
ZAVAROVANJE DOLGA IZ NASLOVA PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
6. člen 
(1) Zavezanec je dolžan plačilo obveznosti do občine po 5. členu ustrezno zavarovati:
– z zastavo nepremičnega premoženja,
– zavarovanjem pri zavarovalnici,
– bančno garancijo ali
– poroštvom.
(2) Stroški izvedbe zavarovanja (stroški cenitev, notarski stroški idr.) bremenijo zavezanca.
(3) Kolikor namerava zavezanec zavarovati plačilo dolga z zastavo nepremičnega premoženja, mora k vlogi predložiti listine, ki dokazujejo, da je zavezanec lastnik predmetne nepremičnine in da je le-ta prosta vseh bremen. V kolikor občina oceni, da je to potrebno, mora zavezanec predložiti tudi cenitveno poročilo, iz katerega izhaja vrednost nepremičnine, s katero namerava zavarovati obročno plačilo komunalnega prispevka.
(4) Zavarovanje v obliki poroštva fizične osebe je mogoče le, če vrednost komunalnega prispevka ne presega 10.000,00 eurov. V tem primeru, mora investitor k vlogi predložiti listine, ki dokazujejo obstoj in vrednost premoženja poroka.
POSTOPEK ODOBRITVE 
7. člen 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži vlogo za obročno odplačevanje komunalnega prispevka najpozneje do dne zapadlosti obveznosti plačila komunalnega prispevka.
(2) O vloženi vlogi odloči župan z odločbo.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 40/13, 67/16, 100/21).
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2022
Žalec, dne 25. maja 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost