Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1842. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2022, stran 5854.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99 in spremembe) 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 19. seji dne 26. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.581.568
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.078.597
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
3.290.933
700 Davki na dohodek in dobiček
2.829.300
703 Davki na premoženje
425.735
704 Domači davki na blago in storitve
35.898
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
787.664
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
411.278
711 Takse in pristojbine
6.800
712 Globe in druge denarne kazni
25.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.000
714 Drugi nedavčni prihodki
329.386
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
259.349
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
241.600
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
17.749
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
243.622
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
243.622
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.992.694
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
1.488.785
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
293.700
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
46.150
402 Izdatki za blago in storitve
1.077.871
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
71.064
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.658.147
410 Subvencije
22.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
817.270
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
230.843
413 Drugi tekoči domači transferi
588.034
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.680.767
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.680.767
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
164.995
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
18.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
146.995
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.411.126
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.411.126
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
931.665
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
0
441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države in občin
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
250.000
50
ZADOLŽEVANJE
250.000
500 Domače zadolževanje
250.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
25.828
55
ODPLAČILO DOLGA
25.828
550 Odplačilo domačega dolga
25.828
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.186.954
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
224.172
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.411.126
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.186.954
« 
2. člen 
V prvem odstavku 11. člena odloka o proračunu se znesek »380.000 EUR« nadomesti z zneskom »250.000 EUR«.
3. člen 
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2021-7
Breznica, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost