Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1826. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Tržič, stran 5832.

  
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/12 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 28. redni seji dne 19. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Tržič 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Tržič (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine.
2. člen 
(pomen izrazov) 
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost in zakonu, ki ureja lekarniško dejavnost.
2. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST NA PRIMARNI RAVNI 
3. člen 
(zdravstvena dejavnost na primarni ravni) 
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:
– osnovno zdravstveno dejavnost,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje,
– lekarniško dejavnost.
3. IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI 
4. člen 
(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni) 
Zdravstveno dejavnost na primarni ravni v občini opravljajo zdravstveni dom in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje za opravljanje posamezne vrste osnovne zdravstvene dejavnosti.
5. člen 
(zdravstveni dom) 
(1) Na območju občine se v skladu z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, ustanovi zdravstveni dom, ki ima organizirano najmanj:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– splošno oziroma družinsko medicino,
– zobozdravstvo,
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
– patronažno službo.
(2) Zdravstveni dom iz prejšnjega odstavka na območju občine zagotavlja tudi:
– medicino dela, prometa in športa,
– laboratorijsko in drugo diagnostiko,
– fizioterapijo,
– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje.
6. člen 
(javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti) 
(1) Na območju občine se, v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, ustanovi javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti.
(2) Javni zavod iz prejšnjega odstavka opravlja lekarniško dejavnost v lekarni, ki se ustanovi na območju občine.
7. člen 
(zasebni zdravstveni delavci) 
(1) Osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost na območju občine lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost oziroma zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, določene pogoje.
(2) Na območju občine se na podlagi koncesije v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo naslednje storitve:
– splošne oziroma družinske medicine,
– zobozdravstva,
– zdravstvenega varstva otrok in mladine.
(3) Na območju občine se lekarniška dejavnost opravlja na podlagi koncesije.
4. KADRI ZA ZAGOTAVLJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI 
8. člen 
(kadri) 
Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti mora zdravstveni dom iz 5. člena tega odloka skupaj z zasebnimi zdravstvenimi delavci zagotoviti naslednje število kadrov:
1. za dejavnost splošne oziroma družinske medicine 10 timov: 10 zdravnikov splošne medicine oziroma zdravnikov specialistov družinske medicine, 10 diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov in 11 zdravstvenih tehnikov;
2. za dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov 2,5 tima: 2,5 pediatra in 6 diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov;
3. za dejavnost zdravstvenega varstva žensk 1 tim: 1 ginekolog, 1,5 diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov;
4. za dejavnost zobozdravstva 7 timov: 7 doktorjev dentalne medicine in 7 zdravstvenih tehnikov;
5. za dejavnost medicine dela, prometa in športa 0,5 tima: 0,5 zdravnika in 1 diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik;
6. za dejavnost patronažne službe 7 timov: 7 diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov in 3 zdravstvene tehnike;
7. za dejavnost fizioterapije: 7 fizioterapevtov;
8. za zdravstveno vzgojni center / center za krepitev zdravja: 4 diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirane zdravstvenike, 1 fizioterapevt, 1 kineziolog, 1 dietetik in 1 psiholog;
9. za dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalne službe: 2 urgentna zdravnika, 17 reševalcev in 4 diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirane zdravstvenike,
10. enega psihologa in enega logopeda.
5. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-3/2022(303)
Tržič, dne 19. maja 2022
Občina Tržič 
Dušan Bodlaj 
podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana 

AAA Zlata odličnost