Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1843. Sklep o imenovanju podžupana Občine Borovnica, stran 5855.

  
Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 32. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je župan Občine Borovnica dne 23. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Borovnica 
1. člen 
Za podžupana Občine Borovnica se imenuje član občinskega sveta Peter Črnilogar, roj. 2. 10. 1967, stanujoč Rimska cesta 51, Borovnica.
2. člen 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana.
3. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
4. člen 
Podžupan Peter Črnilogar, roj. 2. 10. 1967, stanujoč Rimska cesta 51, Borovnica v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, opravlja funkcijo župana do nastopa funkcije novoizvoljenega župana.
5. člen 
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2022-1
Borovnica, dne 23. maja 2022
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost